ДОКУМЕНТИ

 

План рада Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама -  Сектор за опште-правне, материјално финансијске и инспекцијско-надзорне послове  за 2018. годину

 

Контролна листа - за контролу корисника у области културе

 
 

Закључци Покрајинске владе број 112-42/2015 од 25.02.2015. године који се односе на поступање покрајинских органа у поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање а према Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

   
Правилник о унутрашњем узбуњивању
   
Кодекс понашања у покрајинским органима
   

Начин израде програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период од 2015. до 2020. године