НАДЛЕЖНОСТ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ОБЛАСТИ ДЕЛАТНОСТИ ЗАДУЖБИНА, ФОНДАЦИЈА И ФОНДОВА

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља за територију Аутономне покрајине Војводине као поверене послове:

 1. Издаје решења о регистровању фондација, фондова и задужбина чије је седиште на територији АП Војводине и чији је оснивач или суоснивач Аутономна покрајина Војводина, односно јединица локалне самоуправе на територији АПВ и врши упис оснивања у Регистар,

2. Издаје решења о промени података фондација, фондова и задужбина чији је оснивач или суоснивач АПВ, односно јединица локалне самоуправе на територији АПВ и уписује те промене у Регистар,

3. Издаје потврде о извршеном упису у Регистар фондацијама, фондовима и задужбинама на територији АП Војводине чији је оснивач или суоснивач Аутономна покрајина Војводина, односно јединица локалне самоуправе,

4. Издаје решења о брисању из Регистра фондација, фондова и задужбина чији је оснивач или суоснивач АПВ, односно јединица локалне самоуправе на територији АПВ,

5. Издаје потврде задужбинама које оснивају једно или више пословно способних домаћих или страних физичких или правних лица на територији АПВ, а чија је имовина мања од Законом прописане, да је основна имовина задужбине довољна за остваривање циљева због којих се оснива,

6. Доноси решење о одузимању деловања оних задужбина, фондова и фондација са територије АПВ, уколико ове задужбине, фондови и фондације делују у супротности са правним поретком.