ШТА ТРЕБА ДА САДРЖЕ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА И ПОТВРДА

 

I - РЕГИСТРОВАЊЕ ФОНДА, ФОНДАЦИЈЕ ИЛИ ЗАДУЖБИНЕ ЧИЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ИЛИ СУОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

Захтев за упис у регистар фонда, фондације или задужбине на територији Аутономне покрајине Војводине чији је оснивач покрајина или јединица локалне самоуправе доставља се Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16 и треба да садржи:

1. Допис у којем се тражи да Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама донесе решење о регистрацији фонда, фондације или задужбине. Овај допис треба да потпише оснивач или пуномоћник. Уколико допис потписује пуномоћник потребно је и писмено пуномоћје за заступање;

2. Уз допис обавезно треба приложити:

а) Акт о оснивању фонда, фондације или задужбине (члан 20, члан 21. и члан 22. Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима;

б) Статут фонда, фондације или задужбине (члан 26. закона о задужбинама, фондацијама и фондовима);

в) Доказ о имовини односно средствима: потврда банке да је оснивач обезбедио (на посебном рачуну или намена на рачуну оснивача) најмање 15.000,00 динара као почетна средства за рад фонда, фондације или задужбине;

г) Одлуку оснивача о именовању лица овлашћеног за представљање и за заступање, са фотокопијом личне карте и овереним потписом лица које представља и заступа фонд, фондацију или задужбину;

д) Одлуку о именовању чланова Управног, Надзорног одбора, или именовању лица који су органи управљања – ову одлуку потписује оснивач;

ђ) Извод из одговарајућег регистра или извод из Трговинског суда – овај извод не сме бити старији од 6 месеци од дана подношења захтева за регистровање;

е) Доказ о седишту фонда, фондације или задужбине – извод из катастра непокретности, уговор о купопродаји, уговор о закупу са писменом сагласношћу закуподавца да на датој адреси буде седиште фонда, фондације или задужбине.

 

II -  УПИС ПРОМЕНА У РЕГИСТАР ФОНДОВА, ФОНДАЦИЈА ИЛИ ЗАДУЖБИНА ЧИЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ИЛИ СУОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

Захтев за упис промена у регистар фонда, фондације или задужбине на територији Аутономне покрајине Војводине чији је оснивач покрајина или јединица локалне самоуправе доставља се Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16 и треба да садржи:

1. Захтев – подноси оснивач или лице овлашћено за заступање и представљање; Уколико захтев потписује пуномоћник потребно је и писмено пуномоћје за заступање;

2. Одлуку о промени циљева, седишта или др. коју доноси оснивач, односно орган управљања фондом, фондацијом или задужбином.

 

III - ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНОМ УПИСУ НА ОСНОВУ ЕВИДЕНЦИЈЕ У РЕГИСТРУ ФОНДОВА, ФОНДАЦИЈА ИЛИ ЗАДУЖБИНА ЧИЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ИЛИ СУОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

Захтев за издавање уверења односно потврде на основу евиденције у регистру фонда, фондације или задужбине на територији Аутономне покрајине Војводине чији је оснивач покрајина или јединица локалне самоуправе доставља се Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16 и треба да садржи:

 

1. Захтев за издавање уверења односно потврде – подноси оснивач или лице овлашћено за заступање и представљање; Уколико захтев потписује пуномоћник потребно је и писмено пуномоћје за заступање;
 

2. Копију Решења о регистрацији фонда, фондације или задужбине.

 

IV - ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ТОМЕ ДА ЈЕ ОСНОВНА ИМОВИНА ЗАДУЖБИНЕ, ЧИЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ, ДОВОЉНА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА ЗБОГ КОЈИХ СЕ ЗАДУЖБИНА ОСНИВА

 

Законом о задужбинама и фондацијама („Сл. гласник РС”, бр. 88/2010), у члану 12, уређено је да најмања вредност основне имовине неопходне за оснивање задужбине износи 30,000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан оснивања.

Изузетно, у Регистар задужбина може се уписати и задужбина чија је вредност основне имовине мања од 30,000 евра у динарској противвредности уколико претходно – за задужбине које се оснивају на територији Аутономне покрајине Војводине – добије мишљење органа аутономне покрајине надлежног за послове културе о томе да је основна имовина задужбине довољна за остваривање циљева због којих се оснива.

Овај услов не односи се на задужбине чија је имовина национализована.

Захтев задужбине на територији Аутономне покрајине Војводине, чија је имовина мања од Законом прописане, за доношење мишљења о томе да је основна имовина задужбине довољна за остваривање циљева због којих се задужбина оснива, доставља се Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16 и треба да садржи:

 

1. Допис у којем се тражи да Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама изда потврду да је основна имовина задужбине довољна за остваривање циљева због којих се задужбина оснива. Овај допис треба да потпише оснивач, односно лице које је оснивачким актом и статутом именовано за управитеља или пуномоћник. Уколико допис потписује пуномоћник потребно је и писмено пуномоћје за заступање;
2. уз допис обавезно треба приложити:


а) Записник о оснивању задужбине;
б) Оснивачки акт задужбине, са овереним потписима оснивача, односно правноснажним решењем о наслеђивању, ако се задужбина оснива завештањем;
в) Статут задужбине;
г) Доказ о идентитету оснивача и лица овлашћеног за заступање – лично име, односно назив и адреса односно седиште оснивача са фотокопијом личне карте или пасоша свих оснивача, односно извршиоца завештања или изводом из регистра у којем је регистровано правно лице ако је оснивач задужбине правно лице;
д) Решење о одређивању извршиоца завештања, ако је задужбина основана завештањем;
ђ) Акт о избору органа управљања задужбине – лично име и адреса лица овлашћеног за заступање задужбине и сваког од чланова Управног одбора са фотокопијом личне карте или пасоша управитеља и чланова Управног одбора задужбине;
е) Податке о основној имовини задужбине (потврда банке о уплаћеним новчаним средствима намењеним за оснивање задужбине, односно процена овлашћеног судског вештака о вредности основне имовине, у стварима и правима, која је намењена за оснивање задужбине;
ж) Доказ о уплаћеној покрајинској административној такси за издавање потврде, у износу од 220,00 динара;
з) Препоруке два стручњака из области за које се оснива задужбина да је основна имовина задужбине довољна за остваривање циљева задужбине.
и) Захтев може да садржи и друге исправе утврђене законом, односно и друге податке од значаја за оснивање и деловање задужбине.

 

Тарифни број 6.
Такса за уверење, односно потврду у износу од 220,00 динара
 

рачун за уплату: 840-742231843-30 Административне таксе у корист буџета АП Војводине,

 

сврха уплате: такса за доношење потврде,

 

шифра плаћања: 153 – за готовинску уплату,
                         253 – за безготовинску уплату,

модел: 97

 

позив на број (одобрење): попунити према приложеној табели зависно од општине у којој подносилац захтева врши уплату.

 

р.б.

назив општине

модел

позив на број (одобрење)

1.

АДА

97

452018025201

2.

АЛИБУНАР

97

112028025201

3.

АПАТИН

97

742038025201

4.

БАЧ

97

402048025201

5.

Б.ПАЛАНКА

97

062058025201

6.

Б.ТОПОЛА

97

692068025201

7.

Б.ПЕТРОВАЦ

97

352078025201

8.

БЕЧЕЈ

97

982088025201

9. .

БЕЛА ЦРКВА

97

642098025201

10.

БЕОЧИН

97

302108025201

11.

ЧОКА

97

932118025201

12.

ИНЂИЈА

97

592128025201

13.

ИРИГ

97

252138025201

14.

КАЊИЖА

97

882148025201

15.

КИКИНДА

97

542158025201

16.

КОВАЧИЦА

97

202168025201

17.

КОВИН

97

832178025201

18.

КУЛА

97

492188025201

19.

МАЛИ ИЂОШ

97

152198025201

20.

НОВА ЦРЊА

97

782208025201

21.

НОВИ БЕЧЕЈ

97

442218025201

22.

НОВИ КНЕЖЕВАЦ

97

102228025201

23.

НОВИ САД

97

732238025201

24.

ОЏАЦИ

97

392248025201

25.

ОПОВО

97

052258025201

26.

ПАНЧЕВО

97

682268025201

27.

ПЕЋИНЦИ

97

342278025201

28.

ПЛАНДИШТЕ

97

972288025201

29.

РУМА

97

632298025201

30.

СЕЧАЊ

97

292308025201

31.

СЕНТА

97

922318025201

32.

СОМБОР

97

582328025201

33.

СРБОБРАН

97

242338025201

34.

СР.МИТРОВИЦА

97

872348025201

35.

СТ.ПАЗОВА

97

532358025201

36.

СУБОТИЦА

97

192368025201

37.

ШИД

97

822378025201

38.

ТЕМЕРИН

97

482388025201

39.

ТИТЕЛ

97

142398025201

40.

ВРБАС

97

772408025201

41.

ВРШАЦ

97

432418025201

42.

ЗРЕЊАНИН

97

092428025201

43.

ЖАБАЉ

97

722438025201

44.

ЖИТИШТЕ

97

382448025201

45.

ПЕТРОВАРАДИН

97

332478025201

46.

СР.КАРЛОВЦИ

97

282508025201

 

V – ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О БРИСАЊУ ИЗ РЕГИСТРА ФОНДОВА, ФОНДАЦИЈА ИЛИ ЗАДУЖБИНА ЧИЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ИЛИ СУОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

Захтев за издавање решења о брисању из регистра фондова, фондација или задужбина на територији Аутономне покрајине Војводине чији је оснивач покрајина или јединица локалне самоуправе доставља се Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16 и треба да садржи:

1. Захтев за брисање из регистра фондова, фондација или задужбина – подноси оснивач или лице овлашћено за заступање и представљање. Уколико захтев потписује пуномоћник потребно је и писмено пуномоћје за заступање;
2. Одлука о престанку рада – доноси оснивач, односно орган управљања задужбином, фондацијом или фондом, у складу са усвојеним Статутом;
3. Одлука о распореду преосталих средстава коју доноси оснивач, односно орган управљања задужбином, фондацијом или фондом;
4. Разлог престанка рада;
5.Копија Решења о упису у регистар задужбина, финдација или фондова.

 

VI – ОДУЗИМАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ДЕЛОВАЊЕ ЗАДУЖБИНА, ФОНДОВА И ФОНДАЦИЈА ЧИЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

 

У члану 52. Закона о задужбинама и фондацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2010) утврђено је:


Ако задужбина, фонд и фондација чије је седиште на територији АП Војводине делују супротно утврђеним циљевима, односно обављају делатност супротно одредбама члана 6. Закона о задужбинама и фондацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2010), односно ако се учлане у страну или међународну организацију чији су циљеви или делатност у супротности са одредбама члана 6. овог закона, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по службеној дужности и као поверени посао, доноси решење о одузимању одобрења за деловање.
 

Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
Коначно решење из става 1. овог члана доставља се без одлагања Регистратору у Агенцији за привредне регистре, ради брисања из Регистра.