ЗАДУЖБИНЕ, ФОНДАЦИЈЕ И ФОНДОВИ У АП ВОЈВОДИНИ

 

Задужбина, у најширем смислу речи, означава доброчинство појединца, групе људи или правних лица. Диферентиа специфица појма задужбина је индивидуална воља оснивача да целокупном својом имовином, или делом имовине, сачува успомену на себе или своје дело, тако што ће та средства користити за развој и подстицање одређених видова стваралаштва у култури или некој другој области људског деловања. Задужбина се, дакле, заснива на изјави и преносу воље оснивача и правно означава изјаву воље којом оснивач трајно намењује своју имовину, или један њен део, за остваривање неке дозвољене сврхе. Оваква дефиниција задужбине подразумева и услове које оснивач задужбине треба да испуни: изјаву воље, дозвољене сврхе, обезбеђивање имовине за остваривање опредељеног циља.

Фондација је добротворна организација чија су средства намењена унапређивању неке културне, научне или друге социјалне области живота. Оснивачи фондације могу бити физичка и правна лица.

Фонд означава материјална средства, у новцу или у стварима, која се прикупљају за остваривање прецизно одређеног циља. Оснивач фонда може да буде Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, при чему управљање имовином обавља колегијални орган коме је фонд предат на управљање.