ЧАСОПИСИ ЗА КУЛТУРУ, КЊИЖЕВНОСТ И УМЕТНОСТ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

 

Аутономна покрајина Војводина има богату културну традицију у издавању часописа за културу, књижевност и уметност, и на српском језику и на језицима свих националних мањина и етничких заједница у покрајини.
У Аутономној покрајини Војводини излази, у писаној и у електронској форми, око 140 часописа за културу, књижевност и уметност.

Летопис Матице српске, покренут је 1824. године и један је од најстаријих живих часописа у Европи који, од оснивања, континуирано излази на српском језику. Традиција часописа за децу Невен сеже у 19. век (покренуо га је и уређивао класик књижевности за децу на српском језику, Јован Јовановић – Змај, 1880. године).

Часопис
 d, основан је 1934. године и најстарији је књижевни часопис на мађарском језику у Војводини. Недељник за децу на мађарском језику Jó Pajtás, покренут је 1946. године, а часопис за омладину Képes ifjúság, покренут 1947. године и месечник за децу Mézeskalács, покренут 1953. године, непрекидно излазе више од 50 година.

Часопис за књижевност и културу на словачком језику
 
Nový život, покренут је 1948. године, часопис за омладину Vzlet  покренут је 1970. године, а часопис Zornička у континуитету излази од 1939. године и негује матерњи језик код деце словачке националне мањине у Војводини.

Часопис
 Lumina, покренут је 1947. године и 60 година подстиче и развија књижевно стваралаштво на румунском језику у Војводини, часопис за децу Bucuria copiilor покренут је 1946. године, а часопис Tineretea, покренут 1972. године, доприноси образовању школске омладине, развоју младих талената и афирмацији младих писаца и новинара, припадника румунске националне заједнице у Војводини.

Часопис
 
Švetlosc, покренут 1952. године, негује све врсте књижевних жанрова на русинском језику а значајан део простора посвећује и преводилаштву, часопис за омладину Мак покренут је 1972. године, а часопис за децу на русинском језику Zagradka покренут је 1937. године.

 Часопис Класје наших равни, покренут 1935. године, посебну пажњу поклања неговању и афирмисању хрватског језика и савременог хрватског књижевног стваралаштва у Војводини.

Часопис буњевачке заједнице Рич Матице, покренут је 1934. године и од тада на својим страницама доноси нова књижевна дела буњевачких писаца: романе, приче, поезију, приказе, осврте, књижевне критике, текстове из области историје и етнологије.

Часопис за науку, културу и друштвена питања Рома Ромологија, покренут је 1991. године и садржи оригиналне књижевне текстове ромских писаца, прилоге из социологије, етнографије и фолклора Рома, прати актуелна збивања у култури Рома, доноси информације о раду ромских културно – уметничких друштава и савеза...

 

Часописи су важан чинилац у афирмацији културе, стваралаштва, нових идеја, развоју књижевности, науке и хуманистичких наука, али је изузетно важна и њихова функција да мотивишу људе да стварају дела (један часопис у просеку годишње ангажује око 1000 сарадника – књижевника, књижевних историчара и теоретичара, преводилаца ...), као и да образују и васпитавају младе. Исто тако, часописи имају посебан значај и за интелектуални живот локалних средина у којима се објављују.
Поред тога што часописи за културу, књижевност и уметност дају значајан допринос развоју аутентичног стваралаштва на српском језику и на језицима националних мањина и етничких заједница у Ап Војводини, они доприносе и међусобном упознавању националних култура, а преко ових часописа одржавају се и међународне културне везе – како кроз присуство текстова страних аутора, или преузетих текстова из других публикација, или, пак, преведених текстова, тако и кроз присуство текстова аутора из Војводине у страним часописима и периодичним публикацијама.
У последњих неколико година, од 2002. до 2007. године, покренуто је или обновљено више од 40 часописа, и на српском језику и на језицима и дијалектима националних мањина и етничких заједница Војводине.

У 2007. години покренути су часописи за децу: Тандрчак - на буњевачком дијалекту, Соловејко - на украјинском језику и Суница - на македонском језику и часопис за омладину Кужиш?! – на хрватском језику. У 2008. години покренути су часопис ѕа истраживачко новинарство Миоко – на српском језику, мултикултурални часопис Еуропа – на румунском језику, часопис за књижевност, културу и уметност Видело – на македонском језику, часопис Регионал – на српском, мађарском и хрватском језику и часопис за омладину Траф! – на словачком језику.

 

Највећи број часописа објављује се у Новом Саду, затим у Суботици, Панчеву, Бачком Петровцу, Зрењанину, Врбасу, Сремским Карловцима, Сремској Митровици, Сенти, Уздину, Бечеју, Сечњу, Дероњама. Захваљујући, пре свега, ентузијазму редакција и сарадника, часописи су постигли завидан ниво културног стандарда и постали су традиција у срединама у којима се објављују.
Покрајински секретаријат за културу учествује у финансирању објављивања годишње у просеку по 80 часописа за културу, књижевност и уметност, и то: 27 часописа на српском језику, 15 на мађарском, осам на словачком, девет на румунском, пет на русинском и три часописа на хрватском језику, затим, по два часописа ашкалијске, буњевачке, македонске, ромске и украјинске етничке заједнице, по један часопис јеврејске и немачке етничке заједнице, један часопис на енглеском језику, три двојезичка и два вишејезичка часописа.
Од ових 80 суфинансираних часописа из Покрајинског буџета – 23 часописа су за децу и омладину: пет на српском језику, четири на мађарском, три на словачком, два на румунском, два на русинском, два на хрватском језику, по један часопис за децу ашкалијске, буњевачке, македонске, ромске и украјинске националне заједнице.

 

Часописи на језицима који су у службеној употреби у Војводини:


1.Часописи за културу и уметност на српском језику
2.Часописи за културу и уметност на мађарском језику
3.Часописи за културу и уметност на словачком језику
4.Часописи за културу и уметност на румунском језику
5.Часописи за културу и уметност на русинском језику
6.Часописи за културу и уметност на хрватском језику
 

Двојезички, вишејезички и часопис на енглеском језику


1.Двојезички часописи за културу и уметност
2.Вишејезички часописи за културу и уметност
3.Часопис за културу и уметност на енглеском језику


Часописи етничких заједница Војводине


1.Часописи за културу и уметност ашкалијске националне заједнице
2.Часописи за културу и уметност буњевачке националне заједнице
3.Часописи за културу и уметност јеврејске националне заједнице
4.Часописи за културу и уметност македонске националне заједнице
5.Часописи за културу и уметност немачке националне заједнице
6.Часописи за културу и уметност ромске националне заједнице
7.Часописи за културу и уметност украјинске националне заједнице

 
Часописи на српском језику
 

Летопис Матице српске, часопис за књижевност
Издавач: Матица српска, Матице српске 1, 21000 Нови Сад
Телефони: 021/613-864, 021/420-199, локал 112
Фаx: 021/528-901
E-mail: letopis@maticasrpska.org.yu

Web site: www.maticasrpska.org.yu

Златна греда, лист за књижевност, уметност, културу и мишљење
Издавач: Друштво књижевника Војводине,
Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/542-431 и 021/542-432
E-mail:
zlatnagreda@neobee.net

www.drustvoknjizevnika.org.yu

Поља, часопис за књижевност и теорију
Издавач: Културни центар Новог Сада,
21000 Нови Сад, Католичка порта 5
Телефон: 021/528-972, 472-3148
Фаx: 021/525-168
E-mail: polja@neobee.net ,  poljans@eunet.yu                                    

Web site: http://polja.eunet.yu/

Сцена, часопис за позоришну уметност
Издавач: Стеријино позорје,
21000 Нови Сад, Змај-Јовина 22/
II
Телефон:021/612-485 и 021/451-273
Фаx: 021/615-976
E-mail: scena@pozorje.org.yu

Web site: www.pozorje.org.yu

ДаНС, часопис за архитектуру и урбанизам
Издавач: Друштво архитеката Новог Сада,
Нови Сад, Светозара Милетића 20
Тел:021/423-485
E-mail:
dans@eunet.yu

Web site: www.dans.org.yu

Арт магазин, Интернет часопис за савремену уметност
Издавач: Центар за истраживање и развој комуникација, Нови Сад
E-mail: office@artmagazin.info
Web site:
www.artmagazin.info

Свеске, часопис за књижевност, уметност и културу
Издавач: Агенција Мали Немо, Панчево, Јадранска 17
Телефон/фаx: 013/370-313 и 013/370-862
E-mail: office@malinemo.co.yu      

Web site: www.malinemo.co.yu

Домети, часопис за културу
Издавач: Градска библиотека Карло Бијелицки,
Сомбор, Трг цара Лазара 3
Тел: 025/228-27; 025/420-266
E-mail: biblioso@eunet.yu

Web site: www.biblioso.org.yu

Руковет, часопис за књижевност, уметност и културу
Издавач: Књижевна заједница Суботица,
Суботица, Цара Душана 2
Тел:024/553-115 и 024/527-743

Улазница, часопис за културу, уметност и друштвена питања
Издавач: Градска народна библиотека Жарко Зрењанин,
23000 Зрењанин, Трг слободе 2
Тел: 023/566-210;
Факс: 023/530-744
E-mail: biblioteka@zrbiblio.org

Траг, часопис за књижевност, уметност и културу
Издавач: Народна библиотека Данило Киш,
Врбас, Маршала Тита 87
Тел/факс: 021/794 - 640
E-mail: biblvrbas@ptt.yu

Web site: www.biblvrbas.org.yu

Северни бункер, часопис за одбрану и последње дане књижевности и културе
Издавач: Дом омладине Кикинда,
Кикинда, Трг српских добровољаца 23,
Тел: 0230/22-544
Факс: 0230/26-240
E-mail: severni.bunker@gmail.com

Кровови, часопис за културу и уметност
Издавач: Културни центар Карловачка уметничка радионица,
Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 7/II
Тел: 021/881-075, 021/881- 757 и 063/725-65-76
E-mail: zardim@4lions.net

Сунчани сат, часопис за науку, културу и уметност
Издавач: Установа за неговање културе Срем,
Сремска Митровица, Вука Караџића 10
Тел: 022/628-718
E-mail: srem@panline.net

Квартал, часопис за књижевност, преводилаштво, уметност и културу
Издавач: Удружење књижевника и књижевних преводилаца Панчева,
Панчево, Светог Саве 10
Тел: 013/321-279; 064/439-60-40
E-mail: jboga@eunet.yu

Ковине, часопис за књижевност
Издавач: Књижевна општина Вршац,
26300 Вршац, Стеријина 34
Тел/Факс: 013/839-773
E-mail: kovs@hemo.net

Линк, часопис за професионалце у електронским медијима,
Издавач: Медиа Арт Сервице Интернатионал,
Нови Сад, Светозара Милетића 12
Тел: 021/6623405; Тел/факс:021/420-900
E-mail: info@mediart.org

Web site: www.mediart.org

City focus, месечни водич културе
Издавач: Агенција City focus,
Нови Сад, Футошка 1а, 511/V
Тел: 021/427-624

E-mail: office@cityfocus.co.yu

Web site: www.cityfocus.co.yu

Миоко - медији и околина
Издавач: Фонд за развој истраживачког новинарства и нове медије – ФОРИН, Нови Сад, Рељковићева 13а
Тел: 021/521-154; 021/6433-703
E-mail: prizor@eunet.yu

Web site: www.for-in.org

Инђијски културни канделабар, часопис за културу
Издавач: Завичајно друштво Ђорђе Војновић,
22320 Инђија, Цара Душана 3
Тел/факс: 022/556-536 и 022/557-771

E-mail: zkvojnovic@ptt.yu

Web site: www.sremklik.co.yu

Детињство, часопис о књижевности за децу
Издавач: Змајеве дечије игре,
Нови Сад, Змај Јовина 26
Тел:021/6611-266, 021/6613-648;
Факс:021/526-245
E-mail:
nspop@eunet.yu

Web site: www.zmajevedecjeigre.org.yu

Екозер, часопис за природну и друштвену деконтаминацију
Издавач: Друштво за заштиту животне средине Факултета Техничких наука, Нови Сад

Стање ствари, часопис за различите видове уметничког изражавања
Издавач:Клуб младих уметника Стање ствари,
Нови Сад, Јована Ђорђевића 8
Тел: 021/457-510 и 063/723-0-787
E-mail: stanjestvari@neobee.net , alekdun@eunet.yu

Web site: www.stanjestvari.org  

Невен, лист за децу
Издавач: Дневник – Новине и часописи,
Нови Сад, Булевар ослобођења бр.81
Тел. 021/6614-756, 021/521-929046
E-mail: dnevnikknjige@eunet.yu

Мали Невен, лист за децу
Издавач: Дневник – Новине и часописи,
Нови Сад, Булевар ослобођења бр.81
Тел. 021/6614-756, 021/521-929046
E-mail: dnevnikknjige@eunet.yu

Машталица, лист за децу
Издавач: Креативна радионица,
Нови Сад, Стевана Брановачког бр.1
Тел. 021/457-106
E-mail: satmari@ns.sbb.co.yu

Здраво, дечији часопис
Издавач: Културни центар Зрењанин,
23000 Зрењанин, Народне омладине бр.1
Тел: 023/566-712
E-mail: kczr@localnet.co.yu

Web site: www.kczr.co.yu

 

Часописи на мађарском језику

 

d, часопис за књижевност, уметност и друштвена питања
Издавач: Издавачки завод Форум
-
Forum Könyvkiadó Intézet

Нови Сад, Војводе Мишића бр.1
Тел. 021 /457 – 216
E-mail: forumkk@eunet.yu

Web site: www.forumliber.co.yu

Symposion, часопис за књижевност, уметност и науку
Издавач: Удружење грађана
 Symposion,
Нови Сад
Душана Даниловића 36
Тел. 063/502-685

E-mail: info@symposion.org.yu

Web site: www.symposion.org.yu

Üzenet, часопис за књижевност, уметност, критику и друштвене науке Издавач: Удружење грађана  Zobodka, Суботица
Трг Лазара Нешића 1
Тел:063/591-605
E-mail: ildiko.lovas@subotica.co.yu

Létünk, часопис за друштво, науку, културу и друштвена питања
Издавач: Издавачки завод Форум
-
Forum Könyvkiadó Intézet

Нови Сад, Војводе Мишића бр.1
Тел. 021/ 457 - 216
E-mail: forumkk@eunet.yu

Web site: www.forumliber.co.yu

Bácsország, часопис за упознавање историје завичаја
Издавач: Војвођанско друштво за упознавање завичаја Bácsország,

Суботица, Јожефа Атиле 26
Тел:024/555-032
E –mail: office@grafoprodukt-subotica.rs

Web site: www.grafoprodukt-subotica.rs

Aracs, часопис јавног мњења
Издавач:
Aracs Társdalmi Szervezet a Művelt Faluért, Суботица
Жарка Зрењанина 11
Тел: 024/542-069

E-mail: folyoirat@aracs.org.rs

Web site: http://www.aracs.org.rs

DNS, мултимедијални часопис за културу Издавач: Колегијум за високо образовање војвођанских Мађара,
Нови Сад, Војводе Мишића 1/III
Тел.021/ 557-237
E-mail:
vmfk@felkol.org.yu

Web site: www.felkol.org.yu

Sikoly, књижевно – уметнички часопис
Издавач: Уметничка сцена Сивери Јанош, Мужља
Мађарске комуне бр.39
Тел: 023/540-525

E-mail: arpadc@ptt.yu

Web site: http://sikoly.yoll.net

Hungarológiai Közlemények

Издавач: Катедра за мађарски језик и књижевност
Филозофског факултета у Новом Саду,
Нови Сад, Др Зорана Ђинђића бр.2
Тел: 021/458-673
E-mail: hungar@unsff.ns.ac.yu

Web site: www.ff.ns.ac.yu

Tanulmányok

Издавач: Катедра за мађарски језик и књижевност
Филозофског факултета у Новом Саду,
Нови Сад, Др Зорана Ђинђића бр.2
Тел: 021/458-673

E-mail: hungar@unsff.ns.ac.yu

Web site: www.ff.ns.ac.yu

Új Kép, стручни педагошки часопис
Издавач: Војвођански центар за методику, Суботица,
Аге Мамужића 13/II
Тел: 024/554-184

E –mail: iroda@vmk.org.yu ,  ujkep@vmk.org.yu

Web site: www.vmk.org.yu www.ujkep.net

zEtna-Magazin a vulkán alatt  – zEtna-Magazin pod vulkanom, Интернет часопис за савремену књижевност
Издавач: Удружење грађана
zEtna, Сента
Е.Кардеља 19/10
Тел: 024/811-854

E-mail: office@zetna.org

Web site: www.zetna.org

Képes ifjúság, часопис за омладину
Издавач:
Magyar Sz
ó Kft – D.O.O. за новинску издавачку делатност, Нови Сад,

Војводе Мишића 1
Тел:021/457-700 и 021/457-207

E-mail: foszerk@magyar-szo.co.yu

Web site: www.magyar-szo.co.yu

Mézeskalács, месечник за децу
Издавач: 
DOO Magyar Szó Kft – Redakcija Jó Pajtás i Mézeskalács,

Нови Сад, Војводе Мишића 1
Тел: 475 40 08
E – mail: szerk@jopajtas.info

Web site: www.jopajtas.info

Jó Pajtás, недељник за децу
Издавач:
 
DOO Magyar Szó Kft – Redakcija Jó Pajtás i Mézeskalács,

Нови Сад, Војводе Мишића 1
Тел: 475 40 08

E – mail: szerk@jopajtas.info

Web site: www.jopajtas.info