ЗАВОДИ ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ВОЈВОДИНЕ

 

У 2008. години почели су делатност заводи за културу пет националних мањина Војводине: војвођанских Мађара, Словака, Румуна, Русина и Хрвата. Ове заводе основала је Скупштина Аутономне Покрајине Војводине заједно са националним саветом ових националних заједница Одлуком о оснивању Завода за културу војвођанских Мађара, Словака, Румуна, Русина и Хрвата («Службени лист АПВ», број 7/08) ради очувања, унапређења и развоја културе ових националних заједница.

Заводи за културу националних мањина у овој форми не егзистирају ни у једној земљи у окружењу.

Оснивање и подстицање делатности завода за културу војвођанских Мађара, Словака, Румуна, Русина и Хрвата сведочи о залагању за очување мултикултурног идентитета Војводине, за плурализам у култури и отворено друштво.

Реализованим пројектима научних, стручних, развојних и примењених истраживања у области културе, уметности и науке, као и организовањем културно – уметничких програма, ови заводи већ су дали значајан допринос неговању и очувању националног идентитета и културе припадника различитих нација које живе у Војводини, а, истовремено, допринели богаћењу и развијању мултикултуралности у Војводини, као и доступности богатства тих култура свим грађанима.

 

Завод за културу војвођанских Maђара - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet

Поштанска 18, 24400 Сента;
телефон: 024 816 790;
телефакс: 024 816 390;
директор Гонди Мартина
E-mail:
info@vmmi.org

оснивач: Скупштина АП Војводине и Национални савет мађарске националне мањине

 

Завод за културу војвођанских Словака - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Његошева 16, II спрат, 21000 Нови Сад;
телефон: 021 54 55 70 и 021 54 55 71;
телефакс: 021 54 55 72;
директор Ана Хрћан
E-mail: office@slovackizavod.org.rs

оснивач: Скупштина АП Војводине и Национални савет словачке националне мањине

 

Завод за културу војвођанских Румуна - Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina

Др Мирослава Тирше 4, п.фах 16, 23000 Зрењанин;
телефон: 023 528 691;
телефакс: 023 528 692;
директор Тодор Урсу
E-mail: institut.roman@icrv.rs

оснивач: Скупштина АП Војводине и Национални савет румунске националне мањине

 

Завод за културу војвођанских Русина - Zavod za kulturu voйvodяnskih Rusnacoh

Футошка 2/3, 21000 Нови Сад;
телефон: 021 548 421 и 064 24 11 245;
телефакс: 021 661 78 93;
в. д. директора Ивана Дудаш
E-mail: zavod.rusini@gmail.com

оснивач: Скупштина АП Војводине и Национални савет русинске националне мањине

 

Завод за културу војвођанских Хрвата - Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata

Лазе Мамужића 22, 24000 Суботица;
телефон: 024 535 533; 024 562 908;

024 410 0491;
телефакс: 024 535 533;
директор др Томислав Жигманов
E-mail: ured@zkvh.org.rs

оснивач: Скупштина АП Војводине и Национални савет хрватске националне мањине