ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
 
2017. година
 

Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016)

   

Финансијски план за 2017. годину, јул 2017.

   

Финансијски план за 2017. годину, јануар 2017.

   

У 2017. години Секретаријат није добио средства по основу донација, програма бесповратне помоћи, кредита или других извора финансирања.

   
 
 

Финансијски план за 2016. годину

 

Финансијски план за 2015. годину