ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама чине осам сектора:
 
- Сектор за културно наслеђе
- Сектор за уметничко стваралаштво
- Сектор за међурегионалну сарадњу
- Сектор за културу националних мањина - националних заједница
- Сектор за манифестације, фестивале и аматеризам
- Сектор за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове
- Сектор за јавно информисање, медије и аналитику
- Сектор за односе с верским заједницама
 

Надлежност Сектора за културно наслеђе

Сектор за културно наслеђе обавља студијско-аналитичке послове, управне и статистичко-евиденционе послове који се односе на израду информација, анализу и извештавање о стању у области културе и уметности за потребе Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Влада и Скупштина); прати законе у култури и друге прописе којима се уређује област заштите културних добара, прати примену ових прописа на територији покрајине, прати примену културне политике и стратегије развоја културе покрајине, расписује и реализује конкурсе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе и уметности, предлаже решења за функционисање матичних установа у области заштите културних добара, допунске услове за рад матичних установа на територији АП Војводине, истражује, проучава и анализира дејство системских решења у области заштите културних добара и јавних збирки и културног стваралаштва, предлаже мрежу установа заштите на територији АП Војводине, издаје дозволе страним држављанима за коришћење архивске грађе, издаје одобрења за изношење културних добара из земље под претходном заштитом, покреће поступак за утврђивање непокретних културних добара у АП Војводини и за обуставу извршења просторних и урбанистичких планова ако угрожавају споменике културе на територији покрајине; утврђује програм сарадње са туристичким организацијама ради координирања акција на презентацији споменика културе и манифестација у области културе и уметности; сарађује са министарством надлежним за област културе и другим државним органима, покрајинским органима, органима градова и јединица локалне самоуправе, установама у области културе, невладиним и другим организацијама у области културе и уметности; обавља послове библиотечке делатности; послове прикупљања, селекције, сигнирања и чувања документационих материјала; именску, предметну и децималну обраду серијских и монографских публикација, као и услуживање и информисање корисника.

 

Надлежност Сектора за уметничко стваралаштво


Сектор за уметничко стваралаштво обавља студијско-аналитичке послове, управне и статистичко-евиденционе послове који се односе на израду информација, анализа и извештаја о стању у области културе и уметности за потребе Владе и Скупштине, прати законе из области културе и друге прописе којима се уређује област уметничког стваралаштва, расписује и реализује конкурсе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе и уметности, предлаже мере за унапређење кинематографије, позоришног, ликовног и музичког стваралаштва, прати реализацију манифестација у области културе и уметности од значаја за покрајину и предлаже решења за превазилажење проблема ако се јављају у њиховој реализацији, анализира и прати могућности и стварање услова за конкурисање за финансирање програма и пројеката из области културе из европских фондова, прати примену културне политике и стратегије развоја културе покрајине, сарађује са министарством надлежним за област културе и другим државним органима, покрајинским органима, органима градова и јединица локалне самоуправе, установама у области културе, невладиним и другим организацијама у области културе и уметности; обавља информатичке послове у вези са израдом програма и одржавањем локалног рачунарског система, припрема и ажурира WЕБ презентацију Секретаријата; обавља послове везане за захтеве за слободан приступ информацијама и припрема извештаје за повереника за приступ информацијама од јавног значаја; обавља послове у вези са израдом Информатора о раду Секретаријата; обавља информационо-документационе послове и информатичке послове који се односе на израду финансијског плана Секретаријата, планова инвестиционог и текућег одржавања установа културе и реализацију тих планова.

 

Надлежност Сектора за међурегионалну сарадњу


Сектор за међурегионалну сарадњу обавља студијско-аналитичке послове, управне и статистичко-евиденционе послове који се односе на израду информација, анализа и извештаја о међурегионалној сарадњи у области културе, информисања и односа с верским заједницама Покрајинске владе и Скупштине, прати међурегионалне конкурсе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе и уметности, предлаже решења за превазилажење проблема ако се јављају у њиховој реализацији, анализира и прати могућности и стварање услова за конкурисање за финансирање програма и пројеката из области културе из европских фондова, обавља студијско-аналитичке послове у сектору и одговоран је за њихово законито, квалитетно и благовремено извршавање, указује на проблеме који се јављају у њиховој примени и предлаже решења за превазилажење ових проблема.

 

Надлежност Сектора за културу националних мањина - националних заједница


Сектор за културу националних мањина - националних заједница обавља студијско-аналитичке послове, управне и статистичко-евиденционе послове који се односе на израду информација, анализу и извештавање о стању у области културе и уметности националних мањина за потребе Владе и Скупштине, прати законе из области културе и друге прописе и општа акта којима се гарантује слобода мањинских националних заједница у изражавању своје културе и прати остваривање права мањинских националних заједница у овој области, указује на проблеме у остваривању загарантованих права и предлаже решења за превазилажење насталих проблема, прати законе и друге прописе којима се уређује област аматерског културно-уметничког стваралаштва и културног туризма у покрајини, прати примену стратегије развоја културе покрајине, расписује и реализује конкурсе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе и уметности националних мањина, утврђује програм сарадње са туристичким организацијама ради координирања акција на презентацији споменика културе и манифестација у области културе и уметности покрајине, води регистар фондација, фондова и задужбина на територији АП Војводине, прати и координира рад Издавачког завода „Форум‟ и завода за културу мањинских националних заједница; сарађује са министарством надлежним за област културе, другим државним органима, покрајинским органима, органима градова и јединица локалне самоуправе, установама у области културе, невладиним и другим организацијама у области културе и уметности националних мањина.

 

Надлежност Сектора за манифестације, фестивале и аматеризам

Сектор за манифестације, фестивале и аматеризам обавља студијско-аналитичке послове, управне и статистичко-евиденционе послове који се односе на манифестације, фестивале и аматеризам и израду информација, анализу и извештавање о стању у области за потребе Владе и Скупштине, прати законе из своје области и предлаже општа акта, прати реализацију и сачињава извештаје о реализацији манифестација и фестивала, сарађује са министарством надлежним за област културе, другим државним органима, покрајинским органима, органима градова и јединица локалне самоуправе, установама у области културе, невладиним и другим организацијама у области културе и уметности.
 

 

Надлежност Сектора за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове

Сектор за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове обавља нормативно-правне послове, послове инспекцијског надзора и материјално-финансијске послове; израђује нацрте и предлоге одлука и других општих и појединачних аката за Владу и Скупштину; израђује опште акте из делокруга надлежности Секретаријата, обавља послове израде акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Секретаријату, обавља опште правне послове у области радних односа и израђује акте о појединачним правима из радних односа запослених у Секретаријату; обавља стручно-техничке и административне послове за конкурсну комисију која спроводи конкурс за попуњавање радних места у Секретаријату; припрема годишњи програм рада и извештаје о раду Секретаријата; обавља административне и дактилографске послове за потребе Секретаријата, води евиденције: о присутности запослених, о прековременим сатима запослених и о стручној литератури која се набавља за потребе стручног усавршавања запослених у Секретаријату; обавља послове спровођења поступка јавних набавки за потребе Секретаријата; обавља послове управног надзора у установама културе и инспекцијске послове у установама културе када је реч о правима и правним интересима лица са територије АП Војводине, даје сагласност на одлуку о обављању проширене делатности установа, израђује нацрте и предлоге аката о давању сагласности на промену назива установа, обавља административне, студијско-аналитичке, економско-финансијске и послове односа са трезором у сарадњи са трезором, контролише и одговара за исправност и тачност материјално-финансијске документације, обезбеђује извршење буџетских финансијских обавеза установа културе, планира и анализира финансирање установа, организује интерну контролу наменског коришћења буџетских средстава, обавља послове сарадње са покрајинским јавним правобранилаштвом и другим органима и организацијама у вези покренутих спорова, сарађује са другим секторима, покрајинским органима, органима градова и јединица локалне самоуправе и обавља друге послове и задатке у складу са надлежностима Секретаријата.

 

Надлежност Сектора за јавно информисање, медије и аналитику

Сектор за јавно информисање, медије и аналитику обавља студијско-аналитичке, статистичко-евиденционе и стручно-евиденционе послове, који се односе на новинско-издавачку и радио-дифузну делатност и на обезбеђивање јавности рада покрајинских органа: израда Стратегије развоја медија у АП Војводини и праћење њене реализације; припрема извештаја и анализа за седнице Владе и Одбора за информисање Скупштине АП Војводине из области јавног информисања; сарадња са медијима ради обавештавања јавности о раду покрајинских органа, фондова и институција; припремање и достављање материјала о раду покрајинске управе на захтев медија, односно информација од јавног значаја; у сарадњи са медијима припрема и помаже реализацију пројеката ради потпунијег информисања грађана о европским стандардима и достигнутим вредностима у појединим областима живота; учествовање у медијским кампањама поводом значајних пројеката и акција Скупштине, Владе и покрајинских органа управе; организовање семинара, округлих столова и панел-дискусија из области јавног информисања у АП Војводини; прати и утврђује стање у области јавног информисања и обавља послове који се односе на унапређење и подстицање јавног информисања на територији АП Војводине - кроз обезбеђивање средстава и других услова за унапређење делатности у области јавног информисања; прати и унапређује права на информисање, развој медија и развој медијског плурализма; прати, предлаже и спроводи мере ради остваривања јавног интереса у области медија у АП Војводини; обезбеђује услове за остваривање јавног интереса у области медија локалних средина и националних мањина - националних заједница у АП Војводини; обезбеђује услове за остваривање и унапређивање права на информисање посебних категорија лица у АП Војводини; предлаже мере финансијске, материјалне и кадровске подршке покрајинским, регионалним, локалним медијима и медијима националних и других мањина - заједница у АП Војводини; расписује конкурсе за пројекте из области јавног информисања у АП Војводини; прати и врши евалуацију пројектног финансирања унапређења програма медија и унапређења професионалних стандарда у области информисања; анализира техничко-технолошку опремљеност медија на територији АП Војводине и предлаже мере за побољшање техничко-технолошке опремљености медија; Систематски и стално прикупља податаке о медијима, врши компјутерску обраду и систематизацију прикупљених података о медијима са седиштем у АП Војводини и врши њихову дистрибуцију интерним и екстерним корисницима и остварује сарадњу са републичким органима и органима локалне самоуправе, а обављају се и други послови у складу са законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом.

 

Надлежност Сектора за односе с верским заједницама

У Сектору за односе с верским заједницама обављају се опште правни, студијско-аналитички и административни послови у области унапређења, заштите и остваривања верских слобода и општег добра и заједничког интереса покрајине и цркава и верских заједница; сарадње и помоћи субјектима верских слобода, црквама и верским заједницама; очувања и неговања верске традиције; развоја и унапређења верске просвете и културе; праћења и сагледавања стања у области вера, цркава и верских заједница, остваривања сарадње са њима, те предузимања мера којима се помаже њихова делатност коју обављају у јавном интересу, у складу са законом; обезбеђивања средства за финансирање цркава и верских заједница, у складу са законом; сарадња са републичким органима и органима локалне самоуправе и обављање других послова када су му законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверени.