МОДЕЛИ ОБРАЗАЦА

 

Захтев за пренос средстава одобрених за реализацију пројеката у 2018. години

 

Формулар за подношење извештаја о реализованом пројекту/програму из области културе који је суфинансиран средствима Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

 

 

Захтев за издавање дозволе за изношење предмета у иностранство

   
   

Подаци о чињеницама о којима се води службена евиденција

 

Упутство о примени одредаба чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку (Службени гласник РС, бр. 18/16) којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција

 

Образац 1 - Изјава о достављању података

 

Образац 2 - Захтев за прибављање података из службених евиденција

 

Образац 3 - Образац за притужбу странке

 

Приступ информацијама од јавног значаја

   

Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја

   

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

   

Остали обрасци постављени су на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности:

http://www.poverenik.rs/index.php/yu/formulari-di.html

 

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:

 

Далиборка Тасковић

info.kultura@vojvodina.gov.rs

021 487 4687