ПОДСЕКРЕТАР

   
  Станислав Радуловић

Рођен у Новом Саду 1984. године.  Дипломирао на Правном факултету, Универзитета у Новом Саду 2010.године. Мастер академске студије завршио 2011. године, тема мастер рада: Организације за колективно остваривање ауторског и сродних права. Докторске академске студије уписао 2016. године, на Правном факултету, смер: приватно право, ужа научна област интелектуална својина, ауторско и сродна права.

  • Професионално искуство:

Оснивач и председник Удружења Мали центар културе Нови Сад, од марта 2006. до децембра 2009. године (послови организације културно-уметничких догађаја: трибина, књижевних вечери, песничких такмичења, округлих столова).

Јавна медијска установа Радио-телевизија Војводине, од јуна 2010. до марта 2018. године:

-          - Правник сарадник у Служби правних и административних послова (од 2010. до 2012. године);

-          - Самостални стручни сарадник у Служби правних и административних послова (од 2012. до 2015. године);

-          - Руководилац Одељења радноправних послова (од 2015. до 2017. године);

-          - Руководилац Сектора за људске ресуре и радноправне послове (од 2017. до 2018. године);

У наведеном периоду обављао је све извршилачке послове из области правне струке у РТВ. Временом се, у струци, специјализовао за област радног права (Закона о раду, Закона о пензијском и инвалидском осигурању, као и других посебних прописа у вези са радним законодавством и правима запослених).

-          - Учествовао је у раду Радне групе за израду медијских закона, Министарства културе и јавног информисања Републике Србије (Закона о јавним медијским сервисима, Закона о електронским медијима, Закона о јавном информисању), који су усвојени 2015. године;

-          - Учествовао и био носилац посла у изради системских аката РТВ из делокруга рада Јавног медијског сервиса (стратегија, колективног уговора, смерница, правилника, упутстава), као и усклађивања постојећих аката са законом;

-          - Био је члан радне групе за израду акта о организацији и систематизацији послова, као и десетак других колективних тела у оквиру РТВ (комисија, радних тела и стручних тимова);

-          - Као вођа тима за људске ресурсе у РТВ обављао је послове у вези са имплементацијом и увођењем у рад САП ЕРП информационог кадровског система; 

  • Додатно стручно усавршавање

У периоду од 2012. до 2018. године похађао је више стручних семинара, учествовао на научним конференцијама, као и на тренинзима и радионицама у оквиру струке:

-          - Радионица о управљању ризицима из области људских ресурса Закон о раду и ризици, Београд, Центар за развој људских ресурса и менаџмент, 05. септембар 2016. године

-          - Семинар: Систематизација, описи и вредновање послова, Београд, Центар за развој људских ресурса и менаџмент, 20. јун 2016. године

-          - Семинар: Оцењивање запослених, Београд, Центар за развој људских ресурса и менаџмент, 14. септембар 2017. године

-          - Специјалистички семинар: Превенција у спречавању настанка мобинга, Институт за пословна истраживања МБА, Београд, 27. март 2014. године

-          - Обука: Мерење система управљања, оперативни ризици и Базел II/III, Septia academy, Београд, 26-28. октобар 2016. године

-          - Семинар: Успешно коришћење фондова међународних донатора Јавне набавке ЕУ  ПРАГ процедуре, Златибор, 21-23. фебруар 2017. године.

-          - Учесник Међународне конференције у оквиру Темпус програма ЕУ: Legislative and productional models of university and student radio and television broadcasting, у Новом Саду, 17.11.2016. године, као коаутор научног рада: New media laws in Republic Serbia, pursuing the EU media legislative experience of public media institution RTV Vojvodina.

    Служи се енглеским језиком положен курс школе страних језика Academy, pre-intermediate level.

     Познавање рада на рачунару висок кориснички ниво.

Живи у Сремској Каменици.

Ожењен, отац двоје деце.

 

Контакт:  Телефон: 021 487 4524;

               Телефакс: 021 456 082;

               E-mail: stanislav.radulovic@vojvodina.gov.rs

               Канцеларија: 38 / I