Сектор за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове – надлежности

Овај Сектор обавља нормативно-правне послове, послове инспекцијског надзора и материјално-финансијске послове; израђује нацрте и предлоге одлука и других општих и појединачних аката за Владу и Скупштину; израђује опште акте из делокруга надлежности Секретаријата, обавља послове израде акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Секретаријату, обавља опште правне послове у области радних односа и израђује акте о појединачним правима из радних односа запослених у Секретаријату; обавља стручно-техничке и административне послове за конкурсну комисију која спроводи конкурс за попуњавање радних места у Секретаријату; припрема годишњи програм рада; обавља административне и дактилографске послове за потребе Секретаријата, води евиденције, обавља послове спровођења поступка јавних набавки за потребе Секретаријата; обавља послове управног надзора у установама културе и инспекцијске послове у установама културе, даје сагласност на одлуку о обављању проширене делатности установа, израђује нацрте и предлоге аката о давању сагласности на промену назива установа, обавља административне, студијско-аналитичке, економско-финансијске и послове односа са трезором у сарадњи са трезором, контролише и одговара за исправност и тачност материјално-финансијске документације, обезбеђује извршење буџетских финансијских обавеза установа културе, планира и анализира финансирање установа, организује интерну контролу наменског коришћења буџетских средстава, обавља послове сарадње са покрајинским јавним правобранилаштвом и другим органима и организацијама у вези са покренутим споровима, сарађује са другим секторима, покрајинским органима, органима градова и  јединица локалне самоуправе и обавља друге послове и задатке у складу са надлежностима Секретаријата.

У Сектору за опште-правне, материјално-финансијске  и инспекцијско-надзорне послове уже унутрашње јединице су:

1) Одсек за опште-правне послове,

2) Одсек за инспекцијски надзор и интерну контролу,

3) Одељење за материјално – финансијске послове, унутар којег се организује Група за индиректне кориснике у области културе.