Сектор за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове и интерну контролу – надлежности

Овај Сектор обавља нормативно-правне послове, послове инспекцијског надзора и материјално-финансијске послове; израђује нацрте и предлоге одлука и других општих и појединачних аката за Владу и Скупштину; израђује опште акте из делокруга надлежности Секретаријата, обавља послове израде акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Секретаријату, обавља опште правне послове у области радних односа и израђује акте о појединачним правима из радних односа запослених у Секретаријату; обавља стручно-техничке и административне послове за конкурсну комисију која спроводи конкурс за попуњавање радних места у Секретаријату; припрема годишњи програм рада; обавља административне и дактилографске послове за потребе Секретаријата, води евиденције, обавља послове спровођења поступка јавних набавки за потребе Секретаријата; обавља послове управног надзора у установама културе и инспекцијске послове у установама културе, даје сагласност на одлуку о обављању проширене делатности установа, израђује нацрте и предлоге аката о давању сагласности на промену назива установа, обавља административне, студијско-аналитичке, економско-финансијске и послове односа са трезором у сарадњи са трезором, контролише и одговара за исправност и тачност материјално-финансијске документације, обезбеђује извршење буџетских финансијских обавеза установа културе, планира и анализира финансирање установа, организује интерну контролу наменског коришћења буџетских средстава, обавља послове сарадње са покрајинским јавним правобранилаштвом и другим органима и организацијама у вези са покренутим споровима, сарађује са другим секторима, покрајинским органима, органима градова и  јединица локалне самоуправе и обавља друге послове и задатке у складу са надлежностима Секретаријата.

Група за област информисања и аналитике обавља студијско-аналитичкe, статистичко-евиденционe и стручно-евиденционe пословe, који се односе на новинско-издавачку и радио-дифузну делатност и на обезбеђивање јавности рада покрајинских органа: израда Стратегије развоја медија у АП Војводини и праћење њене реализације;  припрема извештаја и анализа за седнице Владе и Одбора за информисање Скупштине АП Војводине из области јавног информисања; сарадња са медијима ради обавештавања јавности о  раду покрајинских органа,  фондова  и институција; припремање и достављање материјала о раду покрајинске управе на захтев медија, односно информација од јавног значаја; у сарадњи са медијима припрема и помаже реализацију пројеката ради потпунијег информисања грађана о европским стандардима и достигнутим  вредностима у појединим областима живота; учествовање у медијским кампањама поводом значајних пројеката и акција Скупштине, Владе и покрајинских органа управе; организовање семинара, округлих столова и панел-дискусија из области јавног информисања у АП Војводини; прати и утврђује стање у области јавног  информисања и обавља пословe који се односе на унапређење и подстицање јавног информисања на територији АП Војводине – кроз обезбеђивање средстава и других услова за унапређење делатности у области јавног информисања; прати и унапређује права на информисање, развој медија и развој медијског плурализма; прати, предлаже и спроводи мере ради остваривања jавног интереса у области медиjа у АП Војводини; обезбеђује услове за остваривање јавног интереса у области медија локалних средина и националних мањина – националних заједница у АП Војводини; обезбеђује услове за остваривање и унапређивање права на информисање посебних категориjа лица у АП Војводини; предлаже мере финансијске, материјалне и кадровске подршке покрајинским, регионалним, локалним медијима и медијима националних и других мањина – заједница у АП Војводини; расписује конкурсе за проjекте из области jавног информисања у АП Војводини;  прати и врши еваулацију пројектног финансирања унапређења програма медија и унапређења професиналних стандарда у области информисања; анализира техничко-технолошку опремљеност медија на територији АП Војводине и предлаже мере за побољшање техничко-технолошке опремљености медија;  Систематски и стално прикупља податаке о медијима, врши компјутерску обраду и систематизацију прикупљених података о медијима са седиштем у АП Војводини и врши њихову дистрибуцију интерним и екстерним корисницима и остварује сарадњу са републичким органима и органима локалне самоуправе, а  обављају се  и други послови у складу са законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом.

У Сектору за опште-правне, материјално-финансијске  и инспекцијско-надзорне послове и интерну контролу уже унутрашње јединице су:

1) Одсек за опште-правне послове,

2) Одсек за инспекцијски надзор и интерну контролу,

3) Одељење за материјално – финансијске послове, унутар којег се организује Група за индиректне кориснике у области културе и

4) Група за област информисања и аналитике.