O sekretariáte – kompetencie

Pokrajinský sekretariát kultúry, verejného informovania a stykov s náboženskými spoločenstvami je jedným z dvanásť pokrajinských sekretariátov.

Na čele sekretariátu je pokrajinský tajomník kultúry, verejného informovania a stykov s náboženskými spoločenstvami, ktorý je zároveň členom Pokrajinskej vlády. Kabinet pokrajinského tajomníka pozostáva zo zástupcu tajomníka, podtajomníka a asistentov tajomníka, ktorí riadia príslušné sektory.

Organizačne je sekretariát rozdelený do šiestich sektorov, a to takto:

– Sektor pre kultúrne dedičstvo,

– Sektor pre súčasnú tvorbu,

– Sektor pre kultúru národnostných menšín – národnostných spoločenstiev,

– Sektor pre styky s náboženskými spoločenstvami,

– Sektor pre verejné informovanie, médiá a analytiku a

– Sektor pre všeobecno-právne, hmotno-finančné a inšpekčno-dozorné úkony a vnútornú kontrolu.

V kompetenciách sekretariátu sú aj kultúrne ustanovizne, ktorých zakladateľkou je AP Vojvodina, a to nasledujúce:

– Srbské národné divadlo

– Pokrajinský ústav pre ochranu kultúrnych pamiatok

– Archív Vojvodiny

– Múzeum Vojvodiny

– Múzeum súčasného umenia Vojvodiny

– Divadelné múzeum Vojvodiny

– Pamätná zbierka Pavla Beljanského

– Galéria výtvarného umenia – Darovaná zbierka Rajka Mamuzića

– Národné divadlo Népszínház – Narodno kazalište – Subotica

– Vojvodinský symfonický orchester

– Vydavateľský ústav Forum – Forum Könyvkiadó Intézet

– Kultúrne centrum Vojvodiny Miloša Crnjanského

– Ústav pre kultúru vojvodinských Maďarov – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet

– Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov –  Zavod za kulturu vojvodjanskih Slovaka

– Ústav pre kultúru vojvodinských Rumunov – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina

– Ústav pre kultúru vojvodinských Rusínov – Завод за културу войводянских Руснацох

– Ústav pre kultúru vojvodinských Chorvátov – Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata