Позив за јавну расправу о Нацрту покрајинске скупштинске одлуке о утврђивању и свечаном обележавању Дана АП Војводине и других дана од покрајинског значаја

Покрајинска влада је на седници од 21. марта 2018. године усвојила  програм јавне расправе о Нацрту покрајинске скупштинске одлуке о утврђивању и свечаном обележавању Дана АП Војводине и других дана од покрајинског значаја. Тим документом предложено је да се Дан АП Војводине свечано обележава 25. новембра, када је 1918. године Велика народна скупштина у Новом Саду прогласила присаједињење војвођанских области Краљевини Србији.

Уз то, предлажено је и да се у АП Војводини, као датуми од покрајинског значаја,  обележавају   15. мај, поводом Мајске скупштине одржане у Сремским Карловцима 1848. године, на којој је проглашено стварање Српске Војводине, те 10. децембар – Међународни дан људских права, када су Уједињене нације 1948. године усвојиле Универзалну декларацију о људским правима.

Основни разлог због којег се предлаже доношење ове покрајинске скупштинске одлуке, јесте  настојање да се од заборава сачувају, истакну и обележе  најважнији  догађаји који су у прошлости пресудно утицали на живот српског и других народа на територији данашње Војводине, на стварање Војводине и њену даљу историјску судбину.

Мајска скупштина, одржана од 13. и 15. маја 1848. године изабрала је патријарха и војводу и прогласила оснивање Српске Војводине, а њене одлуке представљале су основ свих каснијих политичких програма борбе за национална права и политичке слободе чији циљеви ће бити остварени тек уласком Војводине у састав Краљевине Србије после Првог светског рата, на основу одлука Велике народне скупштине одржане  у Новом Саду  25. новембра 1918.

Најзначајнији дан у историји Војводине и један од најважнијих датума и  у историји целог српског народа је 25. новембар 1918. године, када је 757 посланика Велике народне скупштине Срба, Буњеваца и осталих Словена у Банату, Бачкој и Барањи,  одржане у Новом Саду, на основу права народа на самоопредељење,  једногласно донело одлуку о присаједињењу Бачке, Баната и Барање Краљевини Србији. Из наведених разлога предложено је да се 25. новембар свечано обележава као Дан АП Војводине.

Међународни дан људских права обележава се 10. децембра, на дан када су Уједињене нације 1948. године усвојиле Универзалну декларацију о људским правима. Обележавање овог датума неопходно је као стално подсећање на начела једнакости и равноправности свих људи, уз истовремено   истицање да су људска права универзална и да не зависе од националне, идеолошке, социјалне, културне и друге припадности. У АП Војводини, чија је једна од главних карактеристика мултинационалност, ова начела посебно добијају на значају.

Са циљем очувања и преношења свести о значају датума који су овом покрајинском скупштинском одлуком утврђени као датуми од покрајинског значаја, неопходно је да се  њихово обележавање пропише актом Скупштине АП Војводине.

Према усвојеном програму јавне расправе, она ће бити одржана у периоду од 1. до 30. априла  2018. године –  3. априла у Руми, 10. априла у Зрењанину и 17. априла у Новом Саду.

Уз то, примедбе, предлози и сугестије могу да се доставе Покрајинском секретаријату за културу, информисање и односе са верским заједницама на електронску адресу danapv@vojvodina.gov.rs  или поштом на адресу Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

Нацрт документа који је предмет јавне расправе гласи:

НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ И СВЕЧАНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И ДРУГИХ ДАТУМА ОД ПОКРАЈИНСКОГ ЗНАЧАЈА

Члан 1.

Утврђује се Дан Аутономне покрајине Војводине, као спомен на дан када је 1918. године Велика народна скупштина у Новом Саду прогласила присаједињење војвођанских области Краљевини Србији.

Дан Аутономне покрајине Војводине свечано се обележава 25. новембра.

Члан 2.

Аутономна покрајина Војводина додељује, поводом Дана Аутономне покрајине Војводине, награде и друга јавна признања правним и физичким лицима за значајна остварења у области културе, образовања, науке, привреде, спорта, у области људских и мањинских права и равноправности полова.

Награде и признања Аутономне покрајине Војводине установљавају се посебним одлукама.

Члан 3.

У Аутономној покрајини Војводини, као датуми од покрајинског значаја, обележавају се:

–              15. мај, поводом  Мајске скупштине одржане у Сремским Карловцима  13. и 15. маја 1848. године, на којој је проглашено стварање Српске Војводине;

–              10. децембар, Међународни дан људских права, дан када је 1948. године потписана Универзална декларација о људским правима и први пут у историји човечанства признато право свих људи на живот, слободу и безбедност личности, без икаквих разлика.

Члан 4.

Националне мањине – националне заједнице које живе на територији Аутономне покрајине Војводине своје празнике утврђују и обележавају у складу са одредбама закона којим се уређује заштита права и слобода националних мањина.

Члан 5.

О обележавању датума из чл. 1. и 3. алинеја прва ове покрајинске скупштинске одлуке, стара се покрајински орган управе надлежан за област културе.

О обележавању датума из члана 3. алинеја друга ове покрајинске скупштинске одлуке, стара се покрајински орган управе надлежан за област људских права и права припадника националних мањина – националних заједница, у сарадњи са националним саветима националних мањина које живе на територији Аутономне покрајине Војводине.

Члан 6.

Скупштина Аутономне покрајине Војводине донеће акте којима се установљавају награде и признања Аутономне покрајине Војводине у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове покрајинске скупштинске одлуке.

Члан 7.

Ова покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.