Сектор за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове и интерну контролу – надлежности

Овај Сектор обавља студијско-аналитичке послове, управне и статистичко-евиденционе послове; обавља нормативнe, опште – правне послове, материјално – финансијске послове и послове инспекцијског надзора и интерне контроле; израђује нацрте и предлоге одлука и других општих и појединачних аката за Владу и Скупштину; израђује опште акте из делокруга надлежности Секретаријата, обавља послове израде акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Секретаријату, обавља опште – правне послове у области радних односа и израђује акте о појединачним правима и обавезама запослених и радно ангажованих у Секретаријату; обавља стручно-техничке и административне послове за конкурсну комисију која спроводи конкурсе за попуњавање радних места у Секретаријату; припрема годишњи програм рада Секретаријата; обавља послове спровођења поступка јавних набавки и набавки за потребе Секретаријата; утврђује награде и уређује начин и поступак њихове доделе за подстицај културног стваралаштва у појединим областима културе, односно за посебан допринос у области културног стваралаштва; обавља административне, техничке и друге послове за потребе Секретаријата; води евиденције, обавља инспекцијско – надзорне послове у установама културе, даје сагласност на одлуку о обављању проширене делатности установа, израђује нацрте и предлоге аката установа културе у погледу именовања и разрешења руководилаца установа, чланова управних и надзорних одбора, оснивачких аката, аката о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, те о давању сагласности на промену назива установа, обавља административне, студијско-аналитичке, економско-финансијске и послове односа са трезором у сарадњи са трезором, контролише и одговара за исправност и тачност материјално-финансијске документације, обезбеђује извршење буџетских финансијских обавеза Секретаријата и установа културе, планира и анализира финансирање установа, организује и спроводи интерну контролу наменског коришћења буџетских средстава, сарађује са републичким и покрајинским органима, органима градова и јединица локалне самоуправе, установама и другим организацијама и обавља друге послове и задатке у складу са надлежностима Секретаријата.

У Сектору за опште-правне, материјално-финансијске  и инспекцијско-надзорне послове и интерну контролу, уже унутрашње јединице су:

  1. Одељење за опште – правне послове,
  2. Одељење за инспекцијско – надзорне послове и интерну контролу,
  3. Одељење за материјално – финансијске послове, унутар којег се организује:
  4. Група за индиректне кориснике у области културе.