Sektor pre všeobecno-právne, hmotno-finančné a inšpekčno-dozorné úkony a vnútornú kontrolu – kompetencie

Tento sektor uskutočňuje študijno-analytické úkony, úkony správy a štatisticko-evidenčné úkony; vykonáva normatívne všeobecno-správne úkony, hmotno-finančné úkony a úkony inšpekčného dozoru a vnútornej kontroly; pripravuje predbežné návrhy a návrhy uznesení a iných normatívnych a jednotlivých aktov pre vládu a zhromaždenie; vypracúva normatívne akty v pôsobnosti sekretariátu, vykonáva úkony vypracovania aktov o vnútornej organizácii a systemizácii pracovných miest v sekretariáte, vykonáva všeobecno-právne úkony v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a vypracúva akty o jednotlivých  právach a povinnostiach zamestnancov a pracovne angažovaných osôb v sekretariáte; uskutočňuje odborno-technické a administratívne úkony pre súbehovú  komisiu, ktorá uskutočňuje súbehové konania na obsadzovanie pracovných miest v sekretariáte; pripravuje ročný pracovný program sekretariátu; uskutočňuje verejné obstarávania a obstarávania pre potreby sekretariátu; určuje ceny a upravuje spôsob a postup ich udeľovania na podporu kultúrnej tvorivosti v niektorých oblastiach kultúry, teda za osobitný prínos v oblasti kultúrnej tvorivosti; plní administratívne, technické a iné úlohy pre potreby sekretariátu; vedie evidenciu, vykonáva kontrolnú a dozornú činnosť v kultúrnych ustanovizniach, udeľuje súhlas na rozhodnutie o výkone rozšírenej činnosti ustanovizní, vypracúva a navrhuje akty kultúrnych ustanovizní vo veci menovania a odvolávania vedúcich ustanovizní, členov správnych a dozorných rád, zriaďovateľské akty, akty o vnútornej organizácii a systemizácii pracovných miest a o udeľovaní súhlasu na zmenu názvu ustanovizne, vykonáva administratívne, študijno-analytické, hmotno-finančné úkony a úkony vzťahov s trezorom v spolupráci s trezorom, kontroluje a zodpovedá za správnosť a presnosť vecnej a finančnej dokumentácie, zabezpečuje plnenie rozpočtových povinností sekretariátu a kultúrnych ustanovizní, plánuje a analyzuje financovanie ustanovizní, organizuje a vykonáva vnútornú kontrolu účelového použitia rozpočtových prostriedkov, spolupracuje s celoštátnymi a pokrajinskými orgánmi, orgánmi mesta a lokálnymi samosprávami, ustanovizňami a inými organizáciami a uskutočňuje ďalšie úkony a úlohy v súlade s kompetenciami sekretariátu.

V Sektore pre všeobecno-právne, hmotno-finančné a inšpekčno-dozorné úkony a vnútornú kontrolu, menšie vnútorné jednotky sú:

  1. Oddelenie pre všeobecno–právne úkony,
  2. Oddelenie pre inšpekčno– dozorné úkony a vnútornú kontrolu,
  3. Oddelenie pre hmotno-finančné úkony, v rámci ktorého sa zriaďuje:
  4. Skupina  pre nepriamych užívateľov v oblasti kultúry.