Сектор за јавно информисање, медије и аналитику – надлежности

Овај Сектор обавља студијско-аналитичкe, статистичко-евиденционe и стручне пословe, који се односе на јавно информисање, медије и аналитику; доноси стратегију развоја у области јавног информисања на теријторији АП Војводине, у складу са републичком стратегијом у области јавног информисања; припрема извештаје и анализе за седнице Владе и Скупштину АП Војводине из области јавног информисања; прати и утврђује стање у области јавног информисања и обавља послове који се односе на унапређивање и подстицање јавног информисања на територији АП Војводине; обезбеђује средства и друге услове за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, распоређује средства на основу спроведених јавних конкурса и појединачних давања, на основу принципа о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације; обезбеђује средства или друге услове за рад медија који објављују информације на језицима националних мањина – националних заједница, у складу са законом; обезбеђује део средстава или других услова за несметано коришћење права лица с посебним потребама, ради несметаног примања информација намењених јавности; обезбеђује део средстава за финансирање делатности јавног медијског сервиса и то за пројекте намењене развоју нових технологија, дигитализацији архива, пројекте дигитализације технолошке опреме, развоја нових дистрибутивних сервиса у складу с могућностима које доноси дигитализација и друге пројекте од посебног друштвеног значаја у складу са законом којим се регулише област јавног информисања, и у складу са законом, у Регистар медија доставља податке о износу новчаних средстава која је Секретаријат одобрио јавним гласилима; обавља послове који се односе на обезбеђивање јавности рада покрајинских органа и организација; прати писане и електронске медије, припрема и израђује прегледе њихових садржаја и сачињава анализе; издаје публикације о АП Војводини; обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем прописа о јавном информисању и медијима, као поверени посао.

У Сектору за јавно информисање, медије и аналитику ужa унутрашњa јединицa je:

1) Одељење за јавно информисање, медије и аналитику.