Остала документа

Правилник о утврђивању посебног програма обуке ради стручног усавршавања службеника  у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама за 2023. годину

Закључак  о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  Aутономне покрајине Војводине

OБРАЗАЦ 1- Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Стратегија управљања ризицима покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама за период 2024-2027. године

Правилник о организацији и уређењу буџетског рачуноводства

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Кодекс понашања службеника и намештеника у органима Аутономне покрајине Војводине