Сектор за савремено стваралаштво – надлежности

Овај Сектор обавља студијско-аналитичке послове и статистичко-евиденционе послове који се односе на израду информација, анализа и извештаја о стању у области културе и уметности за потребе Владе и Скупштине; прати законе из области културе и друге прописе којима се уређује културна делатност и  области културне делатности које се сматрају уметничком делатношћу; прати примену ових прописа на територији АП Војводине; расписује и реализује конкурсе за финансирање и суфинансирање пројеката, манифестација и фестивала у области културе и уметности; предлаже мере за унапређење културне делатности у области: књижевности (стваралаштво, преводилаштво); музике (стваралаштво, продукција, интерпретација); ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајна и архитектуре; позоришне уметности (стваралаштво, продукција и интерпретација); уметничке игре – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација); филмске уметности и остало аудио-визуелно стваралаштво; дигиталног стваралаштва и мултимедија; осталих извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, улична уметност и сл.). Прати рад и реализацију програма установа из области стваралаштва чији је оснивач АП Војводина. Анализира, прати могућности и учествује у конкурсима везаним за финансирање програма, пројеката, манифестација и фестивала из области културе из европских и других међународних фондова; прати примену Стратегије развоја културе Републике Србије у делу који се односи на АП Војводину; учествује у креирању и спровођењу културне политике АП Војводине и активно учествује у изради Програма развоја културе у АП Војводини; сарађује са министарством надлежним за област културе и другим државним органима, покрајинским органима, органима градова и јединица локалне самоуправе, установама у области културе, невладиним и другим организацијама у области културе и уметности; прати реализацију пројеката у области савременог стваралаштва у којима је АП Војводина носилац или партнер у реализацији пројекта.

У Сектору за савремено стваралаштво, ужа унутрашња јединица је:

1) Одсек за савремено стваралаштво.