Сектор за културно наслеђе – надлежности

Овај Сектор обавља студијско-аналитичке послове, управне и статистичко-евиденционе послове који се односе на израду информација, анализу и извештавање о стању у области културе и уметности, односно заштите културног наслеђа, за потребе Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Влада и Скупштина); прати законе у култури и друге прописе којима се уређује област заштите културних добара, прати примену ових прописа на територији покрајине, прати примену културне политике и стратегије развоја културе покрајине, расписује и реализује конкурсе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе и уметности, односно културног наслеђа; прати рад и реализацију програма установа заштите културног наслеђа чији је оснивач АП Војводина; утврђује функције матичних установа у области заштите културних добара, у складу са законом; издаје дозволе страним држављанима за коришћење филмоване архивске грађе; издаје одобрење за изношење добара која уживају претходну заштиту у иностранство; прописује допунске услове за рад установа и предлаже решења за функционисање матичних установа на територији АП Војводине; утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите, у складу са законом, као и библиотека на територији АП Војводине у складу са законом; истражује, проучава и анализира дејство системских решења у области заштите културних добара, библиотечко-информационе делатности и културног стваралаштва; предлаже мрежу установа заштите и библиотека на територији АП Војводине, покреће поступак за утврђивање непокретних културних добара у АП Војводини и за обуставу извршења просторних и урбанистичких планова ако угрожавају споменике културе на територији Покрајине; даје мишљење о нацртима просторних и урбанистичких планова за територију АП Војводине; утврђује услове за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима када за територију АП Војводине пројекат и документацију за те радове израђује завод за заштиту споменика културе; издаје дозволу за премештање непокретног културног добра на територији АП Војводине на нову локацију, осим културног добра од великог значаја, односно културног добра од изузетног значаја; образује комисију при одговарајућој матичној установи заштите за полагање стручног испита запослених у установама заштите културних добара; сарађује са републичким, покрајинским органима, органима градова и јединица локалне самоуправе, установама у области културе, невладиним и другим организацијама у области културе и уметности на пословима везаним за заштиту културног наслеђа, библиотечко-информационе делатности и имплементацију културне стратегије и програма културног развоја; утврђује програм сарадње са туристичким организацијама ради координирања акција на презентацији споменика културе и манифестација у области културе и уметности, те заштите културног наслеђа; обавља послове који се односе на израду информација, анализа и извештаја о међурегионалној сарадњи у области културе; прати и реализује међурегионалне конкурсе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе, предлаже решења за превазилажење проблема ако се јављају у њиховој реализацији, анализира и прати могућности и стварање услова за конкурисање за финансирање програма и пројеката из области културе из европских фондова; обавља послове библиотечко-информационе делатности; послове прикупљања, селекције, сигнирања и чувања документационих материјала; врши именску, предметну и децималну обраду серијских и монографских публикација, као и услуживање и информисање корисника.

У Сектору за културно наслеђе, уже унутрашње јединице су:

1) Одeљење за културно наслеђе, информационо – документационе послове и послове библиотеке, у оквиру  којег се организује, 2) Одсек за информационо – документационе послове и послове библиотеке.