Sektor pre kultúrne dedičstvo – kompetencie

Tento sektor plní študijno-analytické úkony, správne a štatisticko-evidenčné úkony súvisiace s prípravou informácií, analýz a správ o situácii v oblasti kultúry a umenia pre potreby Pokrajinskej vlády a Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (ďalej: vláda a zhromaždenie); sleduje zákony v kultúre a iné predpisy upravujúce ochranu kultúrnych statkov, sleduje plnenie týchto predpisov na území pokrajiny, dohliada na plnenie kultúrnej politiky a stratégie kultúrneho rozvoja pokrajiny, vyhlasuje a realizuje súbehy na financovanie a spolufinancovanie programov a projektov v oblasti kultúry a umenia; sleduje prácu a realizáciu programu inštitúcií ochrany kultúrneho dedičstva, ktorých zriaďovateľom je AP Vojvodina; určuje funkcie materských inštitúcií v oblasti ochrany kultúrnych statkov v súlade so zákonom; vydáva povolenia cudzím občanom na používanie sfilmovaných archívnych materiálov; vydáva povolenie na vývoz tovaru, ktorý požíva predchádzajúcu ochranu v zahraničí; predpisuje ďalšie podmienky pre prácu inštitúcií a navrhuje riešenia fungovania materských inštitúcií na území AP Vojvodiny; určuje plnenie podmienok na začiatok práce a výkon činnosti ochranných inštitúcií a knižníc na území AP Vojvodiny v súlade so zákonom; skúma, študuje a analyzuje efekt systémových riešení v oblasti ochrany kultúrnych statkov, knižnično-informačnej činnosti a kultúrnej tvorivosti; navrhuje vytvorenie siete ochranných inštitúcií a knižníc na území AP Vojvodiny, iniciuje konanie o určení nehnuteľného kultúrneho majetku v AP Vojvodine a o pozastavení vykonávania územných a urbanistických plánov, ak ohrozujú kultúrne pamiatky na území pokrajiny; vyjadruje sa k predbežným návrhom územných a urbanistických plánov územia AP Vojvodiny; určuje podmienky vykonávania technických ochranných opatrení a iných prác na nehnuteľných kultúrnych statkoch, pričom pre územie AP Vojvodiny projekt a dokumentáciu na tieto práce vypracúva Ústav ochrany kultúrnych pamiatok; vydáva povolenie na presťahovanie nehnuteľného kultúrneho majetku na území AP Vojvodiny na nové miesto, okrem kultúrnych statkov veľkého významu, resp. kultúrnych statkov mimoriadneho významu; tvorí komisiu na príslušnom materskom ústave ochrany na vykonanie odbornej skúšky zamestnancov v ústavoch ochrany kultúrnych hodnôt; spolupracuje s republikovými, pokrajinskými orgánmi, orgánmi miest a jednotkami lokálnej samosprávy, inštitúciami v oblasti kultúry, mimovládnymi a inými organizáciami v oblasti kultúry a umenia vo veciach ochrany kultúrneho dedičstva, knižnično-informačnej činnosti a implementácia kultúrnej stratégie a programov kultúrneho rozvoja; určuje program spolupráce s organizáciami cestovného ruchu za účelom koordinácie akcií pri prezentácii kultúrnych pamiatok a podujatí v oblasti kultúry a umenia a ochrany kultúrneho dedičstva; vykonáva činnosti súvisiace s prípravou informácií, analýz a správ o medziregionálnej spolupráci v oblasti kultúry; monitoruje a realizuje medziregionálne súťaže na financovanie a spolufinancovanie programov a projektov v oblasti kultúry, navrhuje riešenia problémov, ak sa vyskytnú pri ich realizácii, analyzuje a sleduje možnosti a podmienky uchádzania sa o financovanie programov a projektov v oblasti kultúry z európskych fondov; vykonáva knižnično-informačnú činnosť; zber, výber, podpisovanie a uchovávanie dokumentačných materiálov; vykonáva menovité, vecné a desatinné spracovanie sériových a monografických publikácií, ako aj obsluhu a informovanie používateľov.

V sektore pre kultúrne dedičstvo užšie vnútorné jednotky sú:

1) Oddelenie pre kultúrne dedičstvo, informačno-dokumentačné a knižničné úkony, v rámci ktorého je organizované, 2) Oddelenie pre informačno-dokumentačné a knižničné úkony.