О Секретаријату – надлежности

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама је један од укупно 12 покрајинских секретаријата.

На челу секретаријата је покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама који је, уједно, и члан Покрајинске владе. Кабинет покрајинског секретара чине и заменик секретара, подсекретар и помоћници секретара који, уједно, руководе и одговарајућим секторима.

Организационо, Секретаријат је подељен на шест сектора и то:

– Сектор за културно наслеђе,

– Сектор за савремено стваралаштво,

– Сектор за културу националних мањина – националних заједница,

– Сектор за односе са верским заједницама,

– Сектор за јавно информисање, медије и аналитику и

– Сектор за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове и интерну контролу.

У надлежности Секретаријата су и институције културе чији оснивач је АП Војводина и то:

– Српско народно позориште

– Покрајински завод за заштиту споменика културе

– Архив Војводине

– Музеј Војводине

– Музеј савремене уметности Војводине

– Позоришни музеј Војводине

– Спомен збирка Павла Бељанског

– Галерија ликовне уметности – Поклон збирка Рајка Мамузића

– Народно позориште – Nepszinhaz – Narodno kazalište Суботица

– Војвођански симфонијски оркестар

– Издавачки завод Форум – Forum Könyvkiadó Intézet

– Културни центар Војводине “Милош Црњански“

– Завод за културу војвођанских Maђара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet

– Завод за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

– Завод за културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina

– Завод за културу војвођанских Русина – Zavod za kulturu voйvodяnskih Rusnacoh

– Завод за културу војвођанских Хрвата – Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata