Инспекцијски надзор у области културе

2024. година

План инспекцијског надзора за 2024. годину

Годишњи извештај о раду сектора за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове и интерну контролу – Одељења за инспекцијско-надзорне послове и интерну контролу за 2023. годину

Списак надзираних субјеката у 2023. години, према степену усклађености пословања и поступања са Законом о култури

Стратешки план инспекцијског надзора одељења за инспекцијско-надзорне послове и интерну контролу Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама за период од 2023. до 2026. године

Контролна листа за Јединицу локалне самоуправе (ЈЛС), оснивача установе културе

Контролна листа за репрезентативна удружења

Контролна листа за установе културе и друге субјекте у култури који обављају делатност по Закону о култури

Контролна листа за задужбине и фондације – непрофитни сектор

Контролна листа за јавне библиотеке

Контролна листа за матичне библиотеке

Контролна листа за библиотеке – Закон о старој и реткој библиотечкој грађи

Закон о инспекцијском надзору

Закон о култури

Закон о библиотечко-информационој делатности

Закон о задужбинама и фондацијама

Закон о Матици српској

Закон о обавезном примерку публикација

Закон о старој и реткој библиотечкој грађи


2023. година

План инспекцијског надзора за 2023. годину

Годишњи извештај о раду секторa за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове и интерну контролу – Одељења за инспекцијско-надзорне послове и интерну контролу за 2022. годину

Списак надзираних субјеката у 2022. години, према степену усклађености пословања и поступања са Законом о култури


2022. година

План инспекцијског надзора за 2022. годину

Годишњи извештај о раду сектора за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове – Одељења за инспекцијско-надзорне послове и интерну контролу, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године

Списак надзираних субјеката у 2021. години, према степену усклађености пословања и поступања са Законом о култури


2021. година

План инспекцијског надзора за 2021. годину

Контролна листа

Годишњи извештај о раду, Сектор за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове – Одсек за инспекцијски надзор и интерну контролу, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године

Списак надзираних субјеката у 2020. години према степену усклађености пословања и поступања са Законом о култури


2020. година

План инспекцијског надзора за 2020. годину

Контролна листа

Годишњи извештај о раду групе за инспекцијски надзор и интерну контролу за 2019. годину

Списак надзираних субјеката у 2019. години према степену усклађености пословања и поступања са Законом о култури


2019. година

План инспекцијског надзора за 2019. годину

Контролна листа

Годишњи извештај о раду групе за инспекцијски надзор и интерну контролу за 2018. годину

Списак надзираних субјеката у 2018. години према степену усклађености пословања и поступања са Законом о култури


2018. година

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Контролна листа


2017. година

План инспекцијског надзора за 2017. годину

Контролна листа 1

Контролна листа 2