Упутство за примену одредаба чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку

Упутство за примену одредаба чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција

Образац 1 – Изјава о достављању података

Образац 2 – Захтев за прибављање података о службеној евиденцији

Образац 3 – Образац за притужбу странака