Sektor za kulturnu baštinu – nadležnosti

Ovaj Sektor obavlja studijsko-analitičke poslove, upravne i statističko-evidencijske poslove koji se odnose na izradu informacija, analizu i izvještavanje o stanju u području kulture i umjetnosti za potrebe Pokrajinske vlade i Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljnjem tekstu: Vlada i Skupština); prati zakone u kulturi i druge propise kojima se uređuje područje zaštite kulturnih dobara, prati primjenu ovih propisa na teritoriju pokrajine, prati primjenu kulturne politike i strategije razvoja kulture pokrajine, raspisuje i realizira natječaje za financiranje i sufinanciranje programa i projekata u području kulture i umjetnosti; prati rad i realizaciju programa ustanova zaštite kulturne baštine čiji je osnivač AP Vojvodina; utvrđuje funkcije matičnih ustanova u području zaštite kulturnih dobara, sukladno zakonu; izdaje dozvole stranim državljanima za korištenje filmirane arhivske građe; izdaje odobrenje za iznošenje dobara koja uživaju prethodnu zaštitu u inozemstvo; propisuje dopunske uvjete za rad ustanova i predlaže rješenja za funkcioniranje matičnih ustanova na teritoriju AP Vojvodine; utvrđuje ispunjenost uvjeta za početak rada i obavljanje djelatnosti ustanova zaštite i knjižnica na teritoriju AP Vojvodine sukladno zakonu; istražuje, proučava i analizira učinak sustavnih rješenja u području zaštite kulturnih dobara, knjižnično-informacijske djelatnosti i kulturnog stvaralaštva; predlaže mrežu ustanova zaštite i knjižnica na teritoriju AP Vojvodine, pokreće postupak za utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara u AP Vojvodini i za obustavu izvršenja prostornih i urbanističkih planova ako ugrožavaju spomenike kulture na teritoriju Pokrajine; daje mišljenje o nacrtima prostornih i urbanističkih planova za teritorij AP Vojvodine; utvrđuje uvjete za poduzimanje mjera tehničke zaštite i drugih radova na nepokretnim kulturnim dobrima kada za teritorij AP Vojvodine projekt i dokumentaciju za te radove izrađuje zavod za zaštitu spomenika kulture; izdaje dozvolu za premještaj nepokretnog kulturnog dobra na teritoriju AP Vojvodine na novu lokaciju, osim kulturnog dobra od velikog značaja, odnosno kulturnog dobra od iznimnog značaja; formira povjerenstvo pri odgovarajućoj matičnoj ustanovi zaštite za polaganje stručnog ispita zaposlenika u ustanovama zaštite kulturnih dobara; surađuje s republičkim, pokrajinskim tijelima, tijelima gradova i jedinica lokalne samouprave, ustanovama u području kulture, nevladinim i drugim organizacijama u području kulture i umjetnosti na poslovima vezanim za zaštitu kulturne baštine, knjižnično-informacijske djelatnosti i implementaciju kulturne strategije i programa kulturnog razvoja; utvrđuje program suradnje s turističkim organizacijama radi koordiniranja akcija na prezentaciji spomenika kulture i manifestacija u području kulture i umjetnosti, te zaštite kulturne baštine; obavlja poslove koji se odnose na izradu informacija, analiza i izvješća o međuregionalnoj suradnji u području kulture; prati i realizira međuregionalne natječaje za financiranje i sufinanciranje programa i projekata u području kulture, predlaže rješenja za prevladavanje problema ako se javljaju u njihovoj realizaciji, analizira i prati mogućnosti i stvaranje uvjeta za sudjelovanje u natječajima za financiranje programa i projekata iz područja kulture iz europskih fondova; obavlja poslove knjižnično-informacijske djelatnosti; poslove prikupljanja, odabira, signiranja i čuvanja dokumentacijskih materijala; obavlja imensku, predmetnu i decimalnu obradu serijskih i monografskih publikacija, kao i usluživanje i informiranje korisnika.

U Sektoru za kulturnu baštinu, uže unutarnje jedinice su:

1) Odjel za kulturnu baštinu, informacijsko-dokumentacijske poslove i poslove knjižnice, u okviru kojeg se organizira, 2) Odsjek za informacijsko-dokumentacijske poslove i poslove knjižnice.