Sektor pre súčasnú tvorbu – kompetencie

Tento sektor vykonáva študijno-analytické úkony a štatisticko-evidenčné úkony súvisiace s prípravou informácií, analýz a správ o situácii v oblasti kultúry a umenia pre potreby vlády a zhromaždenia; sleduje zákony v oblasti kultúry a ostatné predpisy upravujúce kultúrnu činnosť a oblasti kultúrnej činnosti, ktoré sa považujú za umeleckú činnosť; sleduje uplatňovanie týchto predpisov na území AP Vojvodiny; vypisuje a realizuje súbehy na financovanie a spolufinancovanie projektov, podujatí a festivalov v oblasti kultúry a umenia; navrhuje opatrenia na zlepšenie kultúrnych aktivít v oblasti: literatúry (tvorba, preklad); hudby (tvorba, produkcia, interpretácia); výtvarného, úžitkového, vizuálneho umenia, dizajnu a architektúry; divadelného umenia (tvorba, produkcia a interpretácia); umeleckých tancov – klasický balet, ľudový tanec, súčasný tanec (tvorba, produkcia a interpretácia); filmového umenia a iného audiovizuálneho umenia; digitálnej tvorby a multimédií; iného predstavenia kultúrnych programov a kultúrnych obsahov (muzikál, pouličné umenie a pod.). Sleduje prácu a realizáciu programu ustanovizní v oblasti tvorivosti, ktorých zakladateľkou je AP Vojvodina. Analyzuje, sleduje príležitosti a zúčastňuje sa súbehov súvisiacich s financovaním programov, projektov, podujatí a festivalov v oblasti kultúry z európskych a iných medzinárodných fondov; sleduje plnenie Stratégie rozvoja kultúry Srbskej republiky v časti týkajúcej sa AP Vojvodiny; podieľa sa na tvorbe a realizácii kultúrnej politiky AP Vojvodiny a aktívne sa podieľa na vypracovaní Programu rozvoja kultúry v AP Vojvodine; spolupracuje s ministerstvom kultúry a inými štátnymi orgánmi, pokrajinskými orgánmi, jednotkami miestnej samosprávy, ustanovizňami v oblasti kultúry, mimovládnymi a inými organizáciami v oblasti kultúry a umenia; sleduje realizáciu projektov v oblasti súčasného umenia, ktorých nositeľom alebo partnerom pri realizácii projektu je AP Vojvodina.