Sektor pre verejné informovanie, médiá a analytiku – kompetencie

Tento sektor vykonáva študijno-analytické, štatisticko-evidenčné a odborné úlohy súvisiace s informovaním verejnosti, médiami a analytikou; vynáša stratégiu rozvoja v oblasti informovania verejnosti na území AP Vojvodiny v súlade s národnou stratégiou v oblasti verejného informovania; pripravuje správy a analýzy pre zasadnutia Pokrajinskej vlády a Zhromaždenia AP Vojvodiny v oblasti informovania verejnosti; sleduje a zisťuje situáciu v oblasti informovania verejnosti a vykonáva činnosti súvisiace so skvalitňovaním a podporou verejného informovania na území AP Vojvodiny; zabezpečuje finančné prostriedky a ďalšie podmienky na realizáciu verejného záujmu v oblasti verejného informovania, prideľuje finančné prostriedky na základe uskutočnených verejných súbehov a individuálnych grantov, na základe princípu štátnej pomoci a ochrany konkurencieschopnosti, bez diskriminácie; zabezpečuje finančné prostriedky alebo iné podmienky pre prácu médií, ktoré zverejňujú informácie v jazykoch národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, v súlade so zákonom; poskytuje časť finančných prostriedkov alebo iných podmienok na bezproblémové využívanie práv osôb s osobitnými potrebami, na bezproblémový príjem informácií určených verejnosti; poskytuje časť prostriedkov na financovanie činnosti verejnoprávnej mediálnej služby na projekty zamerané na vývoj nových technológií, digitalizáciu archívov, projekty digitalizácie technologických zariadení, rozvoj nových distribučných služieb v súlade s možnosťami digitalizácie a ďalšie projekty osobitného spoločenského významu, upravuje oblasť verejného informovania a v súlade so zákonom predkladá do registra médií údaje o výške finančných prostriedkov schválených sekretariátom pre médiá; vykonáva činnosti súvisiace so zabezpečením publicity práce pokrajinských orgánov a organizácií; monitoruje písané a elektronické médiá, pripravuje recenzie ich obsahu a pripravuje analýzy; vydáva publikácie o AP Vojvodine; plní výkonné, odborné a rozvojové úlohy pokrajinskej správy a dohliada na plnenie predpisov o verejnom informovaní a médiách, ako zverená úloha.

V sektore verejných informácií, médií a analytiky je užšou internou jednotkou:

1) Oddelenie pre verejné informovanie, médiá a analytiku.