Sektor za općepravne, materijalno-financijske i inspekcijsko-nadzorne poslove i internu kontrolu – nadležnosti

Ovaj Sektor obavlja studijsko-analitičke poslove, upravne i statističko-evidencijske poslove; obavlja normativne, općepravne poslove, materijalno-financijske poslove i poslove inspekcijskog nadzora i interne kontrole; izrađuje nacrte i prijedloge odluka i drugih općih i pojedinačnih akata za Vladu i Skupštinu; izrađuje opće akte iz djelokruga nadležnosti Tajništva, obavlja poslove izrade akta o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Tajništvu, obavlja općepravne poslove u području radnih odnosa i izrađuje akte o pojedinačnim pravima i obvezama zaposlenih i radno angažiranih u Tajništvu; obavlja stručno-tehničke i administrativne poslove za natječajno povjerenstvo koje provodi natječaje za popunjavanje radnih mjesta u Tajništvu; priprema godišnji program rada Tajništva; obavlja poslove provedbe postupka javnih nabava i nabava za potrebe Tajništva; utvrđuje nagrade i uređuje način i postupak njihove dodjele za poticaj kulturnog stvaralaštva u pojedinim područjima kulture, odnosno za poseban doprinos u području kulturnog stvaralaštva; obavlja administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe Tajništva; vodi evidencije, obavlja inspekcijsko-nadzorne poslove u ustanovama kulture, daje suglasnost na odluku o obavljanju proširene djelatnosti ustanova, izrađuje nacrte i prijedloge akata ustanova kulture u pogledu imenovanja i razrješenja rukovoditelja ustanova, članova upravnih i nadzornih odbora, osnivačkih akata, akata o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te o davanju suglasnosti na promjenu naziva ustanova, obavlja administrativne, studijsko-analitičke, ekonomsko-financijske i poslove odnosa s trezorom u suradnji s trezorom, kontrolira i odgovara za ispravnost i točnost materijalno-financijske dokumentacije, osigurava izvršenje proračunskih financijskih obveza Tajništva i ustanova kulture, planira i analizira financiranje ustanova, organizira i provodi internu kontrolu namjenskog korištenja proračunskih sredstava, surađuje s republičkim i pokrajinskim tijelima, tijelima gradova i jedinica lokalne samouprave, ustanovama i drugim organizacijama i obavlja druge poslove i zadatke sukladno nadležnostima Tajništva.

U Sektoru za općepravne, materijalno-financijske i inspekcijsko-nadzorne poslove i internu kontrolu, uže unutarnje jedinice su:

  1. Odjel za općepravne poslove,
  2. Odjel za inspekcijsko-nadzorne poslove i internu kontrolu,
  3. Odjel za materijalno-financijske poslove, unutar kojeg se organizira:
  4. Skupina za neizravne korisnike u području kulture.