Сектор за културне нашлїдство – компетенциї

Тот сектор окончує студийно-аналитични роботи, управни и статистично-евиденцийни роботи хтори ше одноша на виробок информацийох, анализу и даванє звиту о стану у обласци култури и уметносци за потреби Покраїнскей влади и Скупштини Автономней покраїни Войводини (у дальшим тексту: Влада и Скупштина); провадзи закони у култури и други предписаньох з хторима ше ушорює обласц защити културних доброх, провадзи применьованє тих предписаньох на териториї покраїни, провадзи применьованє културней политики и стратеґиї розвою култури покраїни, розписує и реализує конкурси за финсованє и софинансованє програмох и проєктох у обласци култури и уметносци; провадзи роботу и реализацию програмох установох защити културного нашлїдства чий снователь АП Войводина; утвердзує функциї матичних установох у обласци защити културних доброх, у складзе зоз законом; видава дозволи странским державяном за хаснованє филмованей архивскей градзи; видава одобренє за виношенє доброх хтори маю предходну защиту до иножемства; предписує дополнююци условия за роботу установох и предклада ришеня за функционованє матичних установох на териториї АП Войводини; утвердзує виполнєносц условийох за початок роботи и окончує дїялносци установох защити и библиотекох на териториї АП Войводини у складзе зоз законом; виглєдує, преучує и анализує дїйство систематичних ришеньох у обласци защити културних доброх, библиотецко-информацийней дїялносци и културней творчосци; предклада мрежу установох защити и библиотекох на териториї АП Войводини, порушує поступок за утвердзованє нєрухомих културних доброх у АП Войводини и за застановйованє реализованя просторних и урбанистичних планох кед загрожую памятнїки култури на териториї покраїни; дава думанє о нарисох просторних и урбанистичних планох за територию АП Войводини; утвердзує условия за поднїманє мирох технїчней защити и других роботох на нєрухомих културних доброх кед за територию АП Войводини проєкт и документацию за тоти роботи вирабя Завод за защиту памятнїкох култури; видава дозволу за премесцанє нєрухомого културного добра на териториї АП Войводини на нову локацию, окрем културного добра од велькей значносци, односно културного добра од окремней значносци; формує комисию при одвитуюце матичней установи защити за покладанє фахового испиту занятих у установох защити културних доброх; сотрудзує з републичнима, покраїнскима орґанами, орґанами городох и єдинкох локалней самоуправи, установох у обласци култури, нєвладовим и другим орґанизацийом у обласци култури и уметносци на роботох яки вязани за защиту културного нашлїдства, библиотецко-информацийней дїялносци и имплементацию културней стратеґиї и програми културного розвою; утвердзує програму сотруднїцтва з туристичнима орґанизациями пре координованє акцийох на презентациї памятнїкох култури и манифестацийох у обласци култури и уметносци и защити културного нашлїдства; окончує роботи яки ше одноша на виробок информацийох, анализох и звитох о медзиреґионалним сотруднїцтву у обласци култури; провадзи и реализує медзиреґионални конкурси за финансованє и софинансованє програмох и проєктох у обласци култури, предклада ришеня за превозиходзенє проблемох кед ше явяю у їх реализациї, анализує и провадзи можлївосци и творенє условийох за конкурованє за финансованє програмох и проєктох з обласци култури з европских фондох; окончує роботи библиотецко-информацийней дїялносци; роботи збераня, селекциї, означованя и чуваня документацийних материялох; окончує менови, предметни и децимални обробок серийних и моноґрафских публикацийох, як и услужованє и информованє хасновательох.

У Секторе за Културне нашлїдство, узши нукашнї єдинки тоти:

1) Оддзeлєнє за културне нашлїдство, информацийно – документацийни роботи и роботи библиотеки, у рамикох хторого ше орґанизує 2) Оддїл за информацийно – документацийни роботи и роботи библиотеки.