Сектор за сучасну творчосц – заняти

Єлена Добрович Боянович, о.д. помоцнїка секретара

Сектор за сучасну творчосц
Наталия Йосипович

Самостойни совитнїк за сценску творчосц – театер/уметнїцки танєц

Телефон: 021 487 4264
Телефакс: 021 487 4840
Канцелария: 23 / II
E-mail: natalija.josipovic@vojvodina.gov.rs

Бояна Беґович

Самостойни совитнїк за литературну творчосц и видавательство

Телефон: 021 487 4437;
Канцелария: 49 / III
E-mail: bojana.begovic@vojvodina.gov.rs

Наташа Матиєвич

Самостойни совитнїк за филмску уметносц и другу аудиовизуалну творчосц

Телефон: 021 487 4714
Канцелария: 49 / III
E-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs

Миряна Зечевич

Совитнїк за визуалну уметносц и мултимедиї

Телефон: 021 487 4507
Канцелария: 50 / III
E-mail: mirjana.zecevic@vojvodina.gov.rs

Неманя Нешич

Сoвитнїк за музичну творчосц

Телефон: 021 487 4560
Канцелария: 50 / III
E-mail: nemanja.nesic@vojvodina.gov.rs

Любомир Миланович

Совитнїк за музичну творчосц

Телефон: 021 487 4507
Канцелария: 50 / III
E-mail: ljubomir.milanovic@vojvodina.gov.rs