Помоћници секретара

Милан Мицић, в.д. помоћника секретара, сектор за културно наслеђе – [биографија]

Телефон: 021 487 4675;
Телефакс: 021 456 082;
E-mail: milan.micic@vojvodina.gov.rs 
Канцеларија: 67/III

Сектором за културно наслеђе руководи в.д. помоћника покрајинског секретара, др Милан Мицић. Организује обављање послова у Сектору и одговоран је за њихово законито, квалитетно и благовремено извршавање, обавља најсложеније аналитичке послове из делокруга Сектора, учествује у раду радних тела Скупштине и Владе када то одреди покрајински секретар, прати законе из области културе и друге прописе којима се уређује област заштите културних добара, прати примену ових прописа на територији Републике и Покрајине, указује на проблеме који се јављају у њиховој примени и предлаже решења за превазилажење ових проблема, учествује у изради културне политике и стратегије развоја културе Покрајине, остварује сарадњу са републичким органима, покрајинским органима и органима градова и јединица локалне самоуправе и обавља друге послове из делокруга Секретаријата које одреде покрајински секретар и заменик покрајинског секретара; обавља послове који се односе на међурегионалну сарадњу, припрема и спроводи поступак расписивања конкурса из своје области и стара се о примени прописаних процедура; прати спровођење конкурса и реализацију програма и пројеката из своје области, као и наменски утрошак додељених средстава; учествује у изради програма сарадње са туристичким организацијама ради координирања акција на презентацији споменика културе и манифестација у области културе и уметности. Одговара покрајинском секретару за квалитетно и благовремено извршавање послова у Сектору.

Мирослав Илић, в.д. помоћника секретара, сектор за односе са верским заједницама – [биографија]

Телефон: 021 487 4810;
Телефакс: 021 456 082;
E-mail: miroslav.ilic@vojvodina.gov.rs
Канцеларија: 4/III

Сектором за односе с верским заједницама руководи  в.д. помоћника покрајинског секретара, Мирослав Илић. Организује обављање послова у Сектору и одговоран је за њихово законито, квалитетно и благовремено извршавање, обавља најсложеније аналитичке послове из делокруга Сектора, учествује у раду радних тела Скупштине и Владе када то одреди покрајински секретар, прати законе и друге прописе којима се уређује област верских заједница, прати примену ових прописа на територији Републике и Покрајине, указује на проблеме који се јављају у њиховој примени и предлаже решења за превазилажење ових проблема, остварује сарадњу са републичким органима, покрајинским органима и органима градова и јединица локалне самоуправе и обавља друге послове из делокруга Секретаријата које одреде покрајински секретар и заменик покрајинског секретара; учествује у изради програма сарадње са верским заједницама; припрема и спроводи поступак расписивања конкурса из своје области и стара се о примени прописаних процедура; прати спровођење конкурса и реализацију програма и пројеката из своје области, као и наменски утрошак додељених средстава; oдговара покрајинском секретару за квалитетно и благовремено извршавање послова у Сектору.

Ивана Шарић, в.д. помоћника секретара, сектор за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове – [биографија]

Телефон: 021 487 4182;
Телефакс: 021 456 082;
E-mail: ivana.saric@vojvodina.gov.rs
Канцеларија: 22a/II

Секторoм за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове руководи в.д. помоћника покрајинског секретара, Ивана Шарић. Руководи радом сектора организује, обједињава и усмерава рад извршилаца у Сектору, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова у Сектору, распоређује послове на непосредне извршиоце у Сектору; обавља најсложеније аналитичке послове из делокруга Сектора и предлаже потребне мере у области рада Сектора, остварује сарадњу са републичким органима, покрајинским органима управе и органима јединица локалне самоуправе при вршењу послова из делокруга Сектора, стара се о примени прописаних процедура, прати законе и друге прописе, указује на проблеме који се јављају у њиховој примени и предлаже решење за превазилажење ових проблема, организује обављање опште-правних, материјално-финансијских, инспекцијско-надзорних послова и послова интерне контроле; учествује у раду радних тела Скупштине и Владе, кад то одреди покрајински секретар, организује и остварује стручну сарадњу са органима управе других нивоа власти; обавља друге послове из делокруга Секретаријата по налогу покрајинског секретара и заменика покрајинског секретара.