Sektor pre kultúru národnostných menšín – národnostných spoločenstiev – kompetencie

Tento sektor vykonáva študijno-analytické úkony, úkony správy a štatisticko-evidenčné úkony súvisiace s prípravou informácií, analýz a podávania správ o situácii v oblasti kultúry a umenia národnostných menšín – národnostných spoločenstiev pre Pokrajinskú vládu a zhromaždenia, sleduje zákony v oblasti kultúry a iné predpisy a normatívne akty zaručujúce slobodu národnostných menšín – národnostných spoločenstiev pri prejavovaní ich kultúry a kontrole uskutočňovania práv národnostných menšín – národnostných spoločenstiev v tejto oblasti, poukazuje na problémy pri uplatňovaní zaručených práv a navrhuje riešenia na ich prekonanie, sleduje zákony a iné predpisy, ktoré upravujú oblasť ochotníckej kultúrno-umeleckej tvorby a kultúrneho cestovného ruchu v pokrajine, sleduje plnenie stratégie kultúrneho rozvoja kraja v oblasti kultúry národnostných menšín – národnostných spoločenstiev; vypisuje a realizuje súbehy na financovanie a spolufinancovanie programov a projektov v oblasti kultúry a umenia národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, určuje program spolupráce s organizáciami cestovného ruchu na koordináciu akcií pri prezentácii kultúrnych pamiatok a podujatí národnostných menšín – národnostných spoločenstiev v oblasti kultúry a umenia, vedie register základín, nadácií a fondov na území AP Vojvodiny, sleduje a koordinuje prácu ústavov kultúry národnostných menšín – národnostných spoločenstiev na území AP Vojvodiny; spolupracuje s Ministerstvom kultúry, inými štátnymi orgánmi, pokrajinskými orgánmi, orgánmi miest a územných samosprávnych celkov, inštitúciami v oblasti kultúry, mimovládnymi a inými organizáciami v oblasti kultúry a umenia národnostných menšín – národných spoločenstiev.