Кабинет секретара

Драгана Милошевић, покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама – [биографија]

Телефон: 021 487 4525;
Телефакс: 021 456 082;
Е-mail: dragana.milosevic@vojvodina.gov.rs 
Канцеларија: 37/I

Секретаријатом руководи покрајински секретар за кутуру, јавно информисање и односе с верским заједницама Драгана Милошевић. Покрајински секретар организује рад, руководи радом Секретаријата и одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених у Секретаријату.

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је Goran-Kauric.jpgГоран Каурић, заменик покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – [биографија]

Телефон: 021 487 4476;
Телефакс: 021 456 082;
E-mail: goran.kauric@vojvodina.gov.rs
Канцеларија: 21/II

Станислав Радуловић, в.д. подсекретара – [биографија]

Телефон: 021 487 4524;
Телефакс: 021 456 082;
E-mail: stanislav.radulovic@vojvodina.gov.rs 
Канцеларија: 38/I

В.д. подсекретара Покрајинског секретаријата за културу јавно информисање и односе с верским заједницама је Станислав Радуловић. Обавља послове организовања и координирања рада унутрашњих јединица и одговоран је за њихово законито, квалитетно и благовремено извршавање; помаже покрајинском секретару у управљању кадровским, финансијским, информатичким и другим пословима; сарађује са другим органима; прати и проучава прописе и по потреби иницира њихову измену; координира израду општих аката и других прописа и учествује у њиховој изради; организује и одговоран је за примену менаџмента квалитета и информационо-комуникационих технологија у раду Секретаријата; припрема извештаје о раду и предлоге програма рада Секретаријата за Владу; обавља послове у вези са поступањем по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја.