Сектор за културу националних мањина – националних заједница – надлежности

Овај Сектор обавља студијско-аналитичке послове, управне и статистичко-евиденционе послове који се односе на израду информација, анализу и извештавање о стању у области културе и уметности националних мањина – националних заједница за потребе Покрајинске владе и Скупштине, прати законе из области културе и друге прописе и општа акта којима се гарантује слобода мањинских националних заједница у изражавању своје културе и прати остваривање права мањинских националних заједница у овој области, указује на проблеме у остваривању загарантованих права и предлаже решења за превазилажење насталих проблема, прати законе и друге прописе којима се уређује област аматерског културно-уметничког стваралаштва и културног туризма у покрајини, прати примену стратегије развоја културе покрајине, расписује и реализује конкурсе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе и уметности националних мањина – националних заједница, утврђује програм сарадње са туристичким организацијама ради координирања акција на презентацији споменика културе и манифестација у области културе и уметности покрајине, води регистар фондација, фондова и задужбина на територији АП Војводине, прати и координира рад завода за културу мањинских националних заједница; сарађује са министарством надлежним за област културе, другим државним органима, покрајинским органима, органима градова и јединица локалне самоуправе, установама у области културе, невладиним и другим организацијама у области културе и уметности националних мањина.