Sektor za kulturu nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica – nadležnosti

Ovaj Sektor obavlja studijsko-analitičke poslove, upravne i statističko-evidencione poslove koji se odnose na izradu informacija, analizu i izveštavanje o stanju u oblasti kulture i umetnosti nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica za potrebe Pokrajinske vlade i Skupštine, prati zakone iz oblasti kulture i druge propise i opšta akta kojima se garantuje sloboda manjinskih nacionalnih zajednica u izražavanju svoje kulture i prati ostvarivanje prava manjinskih nacionalnih zajednica u ovoj oblasti, ukazuje na probleme u ostvarivanju zagarantovanih prava i predlaže rešenja za prevazilaženje nastalih problema, prati zakone i druge propise kojima se uređuje oblast amaterskog kulturno-umetničkog stvaralaštva i kulturnog turizma u pokrajini, prati primenu strategije razvoja kulture pokrajine, raspisuje i realizuje konkurse za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture i umetnosti nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, utvrđuje program saradnje sa turističkim organizacijama radi koordiniranja akcija na prezentaciji spomenika kulture i manifestacija u oblasti kulture i umetnosti pokrajine, vodi registar fondacija, fondova i zadužbina na teritoriji AP Vojvodine, prati i koordinira rad zavoda za kulturu manjinskih nacionalnih zajednica; sarađuje sa ministarstvom nadležnim za oblast kulture, drugim državnim organima, pokrajinskim organima, organima gradova i jedinica lokalne samouprave, ustanovama u oblasti kulture, nevladinim i drugim organizacijama u oblasti kulture i umetnosti nacionalnih manjina.