Инспекцијски надзор у области културе

2022. година

Стратешки план инспекцијског надзора одељења за инспекцијско-надзорне послове и интерну контролу Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама за период од 2023. до 2026. године

План инспекцијског надзора за 2022. годину

Контролна листа за Јединицу локалне самоуправе (ЈЛС), оснивача установе културе

Контролна листа за репрезентативна удружења

Контролна листа за установе културе и друге субјекте у култури који обављају делатност по Закону о култури

Контролна листа за задужбине и фондације – непрофитни сектор

Контролна листа за матичне библиотеке – Библиотека Матице српске (БМС)

Контролна листа за јавне библиотеке

Контролна листа за матичне библиотеке

Контролна листа за библиотеке – Закон о старој и реткој библиотечкој грађи

Годишњи извештај о раду сектора за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове – Одељења за инспекцијско-надзорне послове и интерну контролу, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године

Списак надзираних субјеката у 2021. години, према степену усклађености пословања и поступања са Законом о култури

Закон о инспекцијском надзору

Закон о култури

Закон о библиотечко-информационој делатности

Закон о задужбинама и фондацијама

Закон о Матици српској

Закон о обавезном примерку публикација

Закон о старој и реткој библиотечкој грађи


2021. година

План инспекцијског надзора за 2021. годину

Контролна листа

Годишњи извештај о раду, Сектор за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове – Одсек за инспекцијски надзор и интерну контролу, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године

Списак надзираних субјеката у 2020. години према степену усклађености пословања и поступања са Законом о култури


2020. година

План инспекцијског надзора за 2020. годину

Контролна листа

Годишњи извештај о раду групе за инспекцијски надзор и интерну контролу за 2019. годину

Списак надзираних субјеката у 2019. години према степену усклађености пословања и поступања са Законом о култури


2019. година

План инспекцијског надзора за 2019. годину

Контролна листа

Годишњи извештај о раду групе за инспекцијски надзор и интерну контролу за 2018. годину

Списак надзираних субјеката у 2018. години према степену усклађености пословања и поступања са Законом о култури


2018. година

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Контролна листа


2017. година

План инспекцијског надзора за 2017. годину

Контролна листа 1

Контролна листа 2