Сектор за јавно информисање, медије и аналитику – надлежности

Овај Сектор обавља студијско-аналитичкe, статистичко-евиденционe и стручно-евиденционe пословe, који се односе на новинско-издавачку и радио-дифузну делатност и на обезбеђивање јавности рада покрајинских органа: израда Стратегије развоја медија у АП Војводини и праћење њене реализације;  припрема извештаја и анализа за седнице Владе и Одбора за информисање Скупштине АП Војводине из области јавног информисања; сарадња са медијима ради обавештавања јавности о  раду покрајинских органа,  фондова  и институција; припремање и достављање материјала о раду покрајинске управе на захтев медија, односно информација од јавног значаја; у сарадњи са медијима припрема и помаже реализацију пројеката ради потпунијег информисања грађана о европским стандардима и достигнутим  вредностима у појединим областима живота; учествовање у медијским кампањама поводом значајних пројеката и акција Скупштине, Владе и покрајинских органа управе; организовање семинара, округлих столова и панел-дискусија из области јавног информисања у АП Војводини; прати и утврђује стање у области јавног  информисања и обавља пословe који се односе на унапређење и подстицање јавног информисања на територији АП Војводине – кроз обезбеђивање средстава и других услова за унапређење делатности у области јавног информисања; прати и унапређује права на информисање, развој медија и развој медијског плурализма; прати, предлаже и спроводи мере ради остваривања jавног интереса у области медиjа у АП Војводини; обезбеђује услове за остваривање јавног интереса у области медија локалних средина и националних мањина – националних заједница у АП Војводини; обезбеђује услове за остваривање и унапређивање права на информисање посебних категориjа лица у АП Војводини; предлаже мере финансијске, материјалне и кадровске подршке покрајинским, регионалним, локалним медијима и медијима националних и других мањина – заједница у АП Војводини; расписује конкурсе за проjекте из области jавног информисања у АП Војводини;  прати и врши еваулацију пројектног финансирања унапређења програма медија и унапређења професиналних стандарда у области информисања; анализира техничко-технолошку опремљеност медија на територији АП Војводине и предлаже мере за побољшање техничко-технолошке опремљености медија;  Систематски и стално прикупља податаке о медијима, врши компјутерску обраду и систематизацију прикупљених података о медијима са седиштем у АП Војводини и врши њихову дистрибуцију интерним и екстерним корисницима и остварује сарадњу са републичким органима и органима локалне самоуправе, а  обављају се  и други послови у складу са законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом.

У Сектору за јавно информисање,  медије и аналитику ужa унутрашњa јединицa je:

1) Група за област информисања и аналитике.