Сектор за културно наслеђе – надлежности

Овај Сектор обавља студијско-аналитичке послове, управне и статистичко-евиденционе послове који се односе на израду информација, анализу и извештавање о стању у области културе и уметности за потребе Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Влада и Скупштина); прати законе у култури и друге прописе којима се уређује област заштите културних добара, прати примену ових прописа на територији покрајине, прати примену културне политике и стратегије развоја културе покрајине, расписује и реализује конкурсе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе и уметности; прати рад и реализацију програма установа заштите културног наслеђа чији је оснивач АП Војводина; утврђује функције матичних установа у области заштите културних добара; прописује допунске услове за рад установа и предлаже решења за функционисање матичних установа на територији АП Војводине; утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите и библиотека на територији АП Војводине; истражује, проучава и анализира дејство системских решења у области заштите културних добара и јавних збирки, библиотечко-информационе делатности и културног стваралаштва; предлаже мрежу установа заштите и библиотека на територији АП Војводине, издаје дозволе страним држављанима за коришћење архивске и филмоване архивске грађе, издаје одобрења за изношење културних добара из земље под претходном заштитом, покреће поступак за утврђивање непокретних културних добара у АП Војводини и за обуставу извршења просторних и урбанистичких планова ако угрожавају споменике културе на територији Покрајине;  даје мишљење о нацртима просторних и урбанистичких планова за територију АП Војводине; утврђује услове за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима када за територију АП Војводине пројекат и документацију за те радове израђује завод за заштиту споменика културе; издаје дозволу за премештање непокретног културног добра на територији АП Војводине на нову локацију, осим културног добра од великог значаја, односно културног добра од изузетног значаја; образује комисију при одговарајућој матичној установи заштите за полагање стручног испита запослених у установама заштите културних добара; сарађује са републичким и прокрајински органима и институцијама на пословима везаним за заштиту културног наслеђа, библиотечко-информационе делатности и имплементацију културне стратегије и програма културног развоја; утврђује програм сарадње са туристичким организацијама ради координирања акција на презентацији споменика културе и манифестација у области културе и уметности; обавља послове који се односе на израду информација, анализа и извештаја о међурегионалној сарадњи у области културе; прати међурегионалне конкурсе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе, предлаже решења за превазилажење проблема ако се јављају у њиховој реализацији, анализира и прати могућности и стварање услова за конкурисање за финансирање програма и пројеката из области културе из европских фондова; сарађује са министарством надлежним за област културе и другим државним органима, покрајинским органима, органима градова и јединица локалне самоуправе, установама у области културе, невладиним и другим организацијама у области културе и уметности; обавља послове библиотечко-информационе делатности; послове прикупљања, селекције, сигнирања и чувања документационих материјала; врши именску, предметну и децималну обраду серијских и монографских публикација, као и услуживање и информисање корисника.

У Сектору за културно наслеђе, уже унутрашње јединице су:

1) Одeљење за културно наслеђе, информатичко – документационе послове и послове библиотеке, унутар којег се организује 2) Одсек за информатичко – документационе послове и послове библиотеке.