Sektor za kulturno nasleđe – nadležnosti

Ovaj Sektor obavlja studijsko-analitičke poslove, upravne i statističko-evidencione poslove koji se odnose na izradu informacija, analizu i izveštavanje o stanju u oblasti kulture i umetnosti za potrebe Pokrajinske vlade i Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Vlada i Skupština); prati zakone u kulturi i druge propise kojima se uređuje oblast zaštite kulturnih dobara, prati primenu ovih propisa na teritoriji pokrajine, prati primenu kulturne politike i strategije razvoja kulture pokrajine, raspisuje i realizuje konkurse za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture i umetnosti; prati rad i realizaciju programa ustanova zaštite kulturnog nasleđa čiji je osnivač AP Vojvodina; utvrđuje funkcije matičnih ustanova u oblasti zaštite kulturnih dobara; propisuje dopunske uslove za rad ustanova i predlaže rešenja za funkcionisanje matičnih ustanova na teritoriji AP Vojvodine; utvrđuje ispunjenost uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova zaštite i biblioteka na teritoriji AP Vojvodine; istražuje, proučava i analizira dejstvo sistemskih rešenja u oblasti zaštite kulturnih dobara i javnih zbirki, bibliotečko-informacione delatnosti i kulturnog stvaralaštva; predlaže mrežu ustanova zaštite i biblioteka na teritoriji AP Vojvodine, izdaje dozvole stranim državljanima za korišćenje arhivske i filmovane arhivske građe, izdaje odobrenja za iznošenje kulturnih dobara iz zemlje pod prethodnom zaštitom, pokreće postupak za utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara u AP Vojvodini i za obustavu izvršenja prostornih i urbanističkih planova ako ugrožavaju spomenike kulture na teritoriji Pokrajine;  daje mišljenje o nacrtima prostornih i urbanističkih planova za teritoriju AP Vojvodine; utvrđuje uslove za preduzimanje mera tehničke zaštite i drugih radova na nepokretnim kulturnim dobrima kada za teritoriju AP Vojvodine projekat i dokumentaciju za te radove izrađuje zavod za zaštitu spomenika kulture; izdaje dozvolu za premeštanje nepokretnog kulturnog dobra na teritoriji AP Vojvodine na novu lokaciju, osim kulturnog dobra od velikog značaja, odnosno kulturnog dobra od izuzetnog značaja; obrazuje komisiju pri odgovarajućoj matičnoj ustanovi zaštite za polaganje stručnog ispita zaposlenih u ustanovama zaštite kulturnih dobara; sarađuje sa republičkim i prokrajinski organima i institucijama na poslovima vezanim za zaštitu kulturnog nasleđa, bibliotečko-informacione delatnosti i implementaciju kulturne strategije i programa kulturnog razvoja; utvrđuje program saradnje sa turističkim organizacijama radi koordiniranja akcija na prezentaciji spomenika kulture i manifestacija u oblasti kulture i umetnosti; obavlja poslove koji se odnose na izradu informacija, analiza i izveštaja o međuregionalnoj saradnji u oblasti kulture; prati međuregionalne konkurse za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture, predlaže rešenja za prevazilaženje problema ako se javljaju u njihovoj realizaciji, analizira i prati mogućnosti i stvaranje uslova za konkurisanje za finansiranje programa i projekata iz oblasti kulture iz evropskih fondova; sarađuje sa ministarstvom nadležnim za oblast kulture i drugim državnim organima, pokrajinskim organima, organima gradova i jedinica lokalne samouprave, ustanovama u oblasti kulture, nevladinim i drugim organizacijama u oblasti kulture i umetnosti; obavlja poslove bibliotečko-informacione delatnosti; poslove prikupljanja, selekcije, signiranja i čuvanja dokumentacionih materijala; vrši imensku, predmetnu i decimalnu obradu serijskih i monografskih publikacija, kao i usluživanje i informisanje korisnika.

U Sektoru za kulturno nasleđe, uže unutrašnje jedinice su:

1) Odeljenje za kulturno nasleđe, informatičko – dokumentacione poslove i poslove biblioteke, unutar kojeg se organizuje 2) Odsek za informatičko – dokumentacione poslove i poslove biblioteke.