Sektor za opšte-pravne, materijalno-finansijske i inspekcijsko-nadzorne poslove – nadležnosti

Ovaj Sektor obavlja normativno-pravne poslove, poslove inspekcijskog nadzora i materijalno-finansijske poslove; izrađuje nacrte i predloge odluka i drugih opštih i pojedinačnih akata za Vladu i Skupštinu; izrađuje opšte akte iz delokruga nadležnosti Sekretarijata, obavlja poslove izrade akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Sekretarijatu, obavlja opšte pravne poslove u oblasti radnih odnosa i izrađuje akte o pojedinačnim pravima iz radnih odnosa zaposlenih u Sekretarijatu; obavlja stručno-tehničke i administrativne poslove za konkursnu komisiju koja sprovodi konkurs za popunjavanje radnih mesta u Sekretarijatu; priprema godišnji program rada; obavlja administrativne i daktilografske poslove za potrebe Sekretarijata, vodi evidencije, obavlja poslove sprovođenja postupka javnih nabavki za potrebe Sekretarijata; obavlja poslove upravnog nadzora u ustanovama kulture i inspekcijske poslove u ustanovama kulture, daje saglasnost na odluku o obavljanju proširene delatnosti ustanova, izrađuje nacrte i predloge akata o davanju saglasnosti na promenu naziva ustanova, obavlja administrativne, studijsko-analitičke, ekonomsko-finansijske i poslove odnosa sa trezorom u saradnji sa trezorom, kontroliše i odgovara za ispravnost i tačnost materijalno-finansijske dokumentacije, obezbeđuje izvršenje budžetskih finansijskih obaveza ustanova kulture, planira i analizira finansiranje ustanova, organizuje internu kontrolu namenskog korišćenja budžetskih sredstava, obavlja poslove saradnje sa pokrajinskim javnim pravobranilaštvom i drugim organima i organizacijama u vezi sa pokrenutim sporovima, sarađuje sa drugim sektorima, pokrajinskim organima, organima gradova i  jedinica lokalne samouprave i obavlja druge poslove i zadatke u skladu sa nadležnostima Sekretarijata.

U Sektoru za opšte-pravne, materijalno-finansijske  i inspekcijsko-nadzorne poslove uže unutrašnje jedinice su:

1) Odsek za opšte-pravne poslove,

2) Odsek za inspekcijski nadzor i internu kontrolu,

3) Odeljenje za materijalno – finansijske poslove, unutar kojeg se organizuje Grupa za indirektne korisnike u oblasti kulture.